• projekt uchwały nr 12/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mikołów na lata 2021-2026
 • projekt uchwały nr 13/2021 w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022
 • projekt uchwały nr 14/2021 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • projekt uchwały nr 15/2021 w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów
 • projekt uchwały nr 17/2021 w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
 • projekt uchwały nr 18/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/316/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • projekt uchwały nr 19/2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych
 • projekt uchwały nr 20/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów
 • projekt uchwały nr 21/2021 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
 • projekt uchwały nr 22/2021 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
 • projekt uchwały nr 24/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mikołów
 • projekt uchwały nr 25/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
 • projekt uchwały nr 26/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021 - 2032
 • projekt uchwały nr 27/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2022
 • projekt uchwały nr 32/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 • projekt uchwały nr 31/2021 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
 • projekt uchwały nr 28/2021 w sprawie petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 • projekt uchwały nr 29/2021 w sprawie petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 • projekt uchwały nr 30/2021 w sprawie petycji dotyczącej zaapelowania przez Radę Miejską Mikołowa do Rządu RP w celu uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 • projekt uchwały nr 33/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 6 ds. Społecznych
 • projekt uchwały nr 34/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej
 • projekt uchwały nr 35/2021 w sprawie petycji - listu otwartego z dnia 16 stycznia 2021 r. dotyczącego petycji – listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
 • projekt uchwały nr 36/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 2 ds. Budżetu