Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 567/158/20 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2020 rok