Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi