Zamknij okno Drukuj dokument

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Sprawę prowadzi
Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. (32) 324 84 19, 324 84 18
e-mail: jaroslawa.bizon@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Obowiązki gminy wynikające z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148):
zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Obowiązki gminy wynikające z 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148):
1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (
burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Rodzic, opiekun prawny dziecka/ucznia niepełnosprawnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

Wymagane dokumenty

1. wniosek o zorganizowanie dowozu dla ucznia/wychowanka do placówki oświatowej albo wniosek o powierzenie obowiązku dowożenia i opieki nad uczniem niepełnosprawnym do placówki oświatowej
2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
3. orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli wydano)
4. aktualne zaświadczenie z przedszkola, szkoły, ośrodka potwierdzające realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w danym roku szkolnym.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

Pisemna informacja o zapewnieniu bądź odmowie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w przypadku dowozu organizowanego przez gminę albo zawarcie umowy z rodzicem (opiekunem prawnym) w przypadku dowozu realizowanego przez rodziców.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty informacji lub doręczenie przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Załączniki

Wniosek o zorganizowanie dowozu (209.8kB)    
Wniosek o powierzenie obowiązku dowożenia (219.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Administrator Biuletynu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2019-07-09 09:33:39
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2019-07-09 09:37:58
Ostatnia zmiana:2019-10-09 08:41:48
Ilość wyświetleń:3051