Zamknij okno Drukuj dokument

Procedura uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Sprawę prowadzi
Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. (32) 324 84 18
e-mail: jaroslawa.bizon@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Rozpoczęcie procedury postępowania egzaminacyjnego.

Procedurę postępowania egzaminacyjnego rozpoczyna się po złożeniu przez nauczyciel wniosku (załącznik nr 1).
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, nauczyciele składają po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub oceny pracy.
Zgodnie z art. 125 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 roku jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Burmistrz Mikołowa.
W skład Komisji wchodzą:
1. przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący,
2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3. dyrektor szkoły,
4. dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez MEN,
5. na wniosek nauczyciela – przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1. wniosek (załącznik nr 1)
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez dyrektora placówki oświatowej, w której zatrudniony jest nauczyciel
3. zaświadczenie dyrektora placówki oświatowej bez przerwy w odbywaniu stażu (załącznik nr 2) albo zaświadczenie dyrektora placówki oświatowej z przerwami w odbywaniu stażu (załącznik nr 3)
4. kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora za zgodność z oryginałem
5. kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora za zgodność z oryginałem.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Termin załatwienia sprawy

Nauczycielom, którzy złożą wniosek do dnia 30 czerwca danego roku Burmistrz Mikołowa wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wniosek do dnia 31 października danego roku Burmistrz Mikołowa wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do dnia 31 grudnia danego roku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty decyzji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki

Wniosek - załącznik nr 1 (47kB)    
Wniosek - załącznik nr 1 (218.1kB)    
Zaświadczenie - bez przerw w odbywaniu stażu - załącznik nr 2 (38kB)    
Zaświadczenie - bez przerw w odbywaniu stażu - załącznik nr 2 (239.5kB)    
Zaświadczenie - z przerwami w odbywaniu stazu - załącznik nr 3 (39.5kB)    
Zaświadczenie - z przerwami w odbywaniu stazu - załącznik nr 3 (240.8kB)    
RODO klauzula informacyjna (119.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Administrator Biuletynu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2019-06-03 12:05:53
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2019-06-03 12:13:03
Ostatnia zmiana:2019-10-09 08:42:38
Ilość wyświetleń:3106