Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej