Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Mikołów

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuje się - zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) - że:

I.  ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą pod adresem: Rynek 16, 43 – 190 Mikołów, reprezentowany przez Burmistrza Mikołowa.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób:
- pisemnie na adres: Urząd Miasta Mikołów - Inspektor Ochrony Danych, Rynek 16, 43-190 Mikołów,
- osobiście w p. 40a w w/w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów,
- telefonicznie pod nr tel. 32-324-84-22,
- poprzez pocztę elektroniczną na adres: grzegorz.szymanski@mikolow.eu.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w związku z realizacją przez Administratora zadań własnych bądź zleconych określonych w przepisach prawa, w szczególności wymienionych w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przy realizacji tych zadań.
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w przypadku, gdy Pani/Pan zamierza zawrzeć z Administratorem umowę - w celu jej zawarcia i wykonania.
4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (podmiotami lub osobami, którym dane mogą zostać ujawnione) mogą być:
- podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych oraz świadczące asystę i wsparcie techniczne przy korzystaniu z tych systemów w ramach zawartych z nimi umów,
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w ramach prowadzonej korespondencji,
- inne podmioty, którym na podstawie zawartych z Administratorem umów Administrator powierzył przetwarzanie określonych danych w jego imieniu,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych wiąże się z prowadzeniem postępowania administracyjnego przez Administratora – wszystkie strony postępowania w ramach prawa dostępu i wglądu do akt sprawy zagwarantowanego w przepisach dotyczących danego rodzaju postępowania.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w pkt III oraz po tym okresie – do celów archiwalnych przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentacji.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
- usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt III i celu obowiązkowego archiwizowania dokumentacji,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku),
- przeniesienia danych do innego administratora.

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.

2. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych objętych sprzeciwem, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub zostanie wykazane istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest uprzednie wyrażenie zgody na przetwarzanie – w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w uprzedniej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.;

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych może być:
- wymogiem ustawowym – gdy przepisy wskazują jakie dane są niezbędne do realizacji przez Administratora danego zadania publicznego lub dobrowolne w razie braku takich przepisów, przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana tych danych będzie brak możliwości zrealizowania przez Administratora jego zadania lub spełnienia Pani/Pana żądania,

- wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy – gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy z Administratorem i jej wykonania, przy czym konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy i jej wykonania,

- dobrowolne – gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w celu określonym w treści zgody, przy czym konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zrealizowania tego celu.

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator Biuletynu
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2018-08-13 14:54:08
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2018-08-13 14:55:59
Ostatnia zmiana:2018-08-13 15:07:24
Ilość wyświetleń:10528