Ogłoszenie nr 355936 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.
Mikołów: Dostawa do siedziby zamawiającego drukarek (część 1 zamówienia) i przełączników sieciowych (część 2 zamówienia).
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 337828-2016 z 07.11.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek  16, 43190   Mikołów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 248 500, faks 323 248 400, e-mail sez@mikolow.eu
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do siedziby zamawiającego drukarek (część 1 zamówienia) i przełączników sieciowych (część 2 zamówienia).
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1 zamówienia: Dostawa 10 szt. drukarek monochromatycznych o jednakowej specyfikacji technicznej. Dostarczone urządzenia muszą współpracować z dowolnym tonerem z nw listy: HP: 05X 53X 15X 13X 49X 83X Brother: TN3300 TN3380N Wymagania techniczne jakie musi spełniać oferowane urządzenie: - maksymalny obsługiwany format papieru: A4, - maksymalna szybkość druku 40 str./min., - rozdzielczość wydruku min. 1200 x 1200 dpi, - normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) min. 10 000 str., - druk laserowy mono, - możliwość wyposażenia urządzenia w dodatkowe podajniki o pojemności min. 2 000 arkuszy - czas wydruku pierwszej strony z trybu gotowości max. 10 sek. - min. 2 podajniki papieru, - maksymalna pojemność podajników 2 550 szt. (po zainstalowaniu podajnika opcjonalnego), - możliwość drukowania na papierze zwykłym, kopertach, druk etykiet, na folii i kartonach, - Obsługa papieru o wymiarach: szerokość od min. 77 mm do 215 mm, długość od 127 mm do 355 mm - automatyczny druk dwustronny (dupleks), - zainstalowana pamięć RAM min. 128 MB, - wbudowane interfejsy komunikacyjne: min. 1 port Hi-Speed USB 2.0, min. 1 port RJ-45 (10/100/1000Base-TX), - komplet kabli przyłączeniowych - produkty objęte gwarancją producenta minimum 24 miesiące - drukarki muszą być fabrycznie nowe
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 30232110-9
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Dostawa 10 szt. drukarek monochromatycznych o jednakowej specyfikacji technicznej
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT11000
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ESALES Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.,  ,  ul. Tomasza 11,  40-564,  Katowice,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13899
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63837
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63837
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.