Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Karta Mieszkańca Gminy Mikołów

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 13
tel. (32) 324 84 57
e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

 Kto może otrzymać Kartę Mieszkańca Gminy Mikołów?

 Kartę Mieszkańca może otrzymać osoba pełnoletnia, której miejscem zamieszkania jest Gmina Mikołów i  która rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania jest Gmina Mikołów.

Kartę może otrzymać także dziecko(i) takiego  mieszkańca lub dziecko(i) pozostające pod opieką prawną takiego mieszkańca jednak do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku młodzieży uczącej się. W takim przypadku wniosek o wydanie karty Mieszkańca Gminy Mikołów dla mieszkańca oraz jego dzieci lub dzieci pozostających pod jego opieką jest składany przez osobę dorosłą - rodzica lub opiekuna prawnego.

 W jaki sposób można otrzymać Kartę Mieszkańca Gminy Mikołów?

 Kartę Mieszkańca można otrzymać składając  wniosek o wydanie karty w Referacie Spraw Obywatelskich, przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie (Biały Domek).

Do wniosku trzeba okazać do wglądu dowód osobisty wraz z jednym z następujących aktualnych dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w mikołowskim Urzędzie Skarbowym:

- pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok  ze stemplem mikołowskiego Urzędu Skarbowego poświadczające rozliczenie podatku bądź kserokopię powyższego  dokumentu 
- urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzedni rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku.

Jak długo trzeba czekać na wydanie Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

Kartę Mieszkańca otrzymuje się po zweryfikowaniu poprawności wniosku przez pracownika Referatu Spraw Obywatelskich w dniu złożenia wniosku. w przypadku dużego zainteresowania Programem oraz dużej ilości złożonych wniosków Karta Mieszkańca może zostać wydana w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jaki jest koszt Karty Mieszkańca Gminy Mikołów i co zrobić w przypadku jej zgubienia, zniszczenia?

Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. Jednak w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia, które nie wynika z normalnego użytkowania wydawany jest duplikat z tym samym numerem. Duplikat jest wydawany po złożeniu wniosku o wydanie karty. Pobierana jest tu opłata w wysokości 10 złotych. W takiej sytuacji do wniosku należy złożyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć pisemne oświadczenie o braku możliwości jej zwrotu wraz z dowodem wpłaty w kasie Urzędu Miasta Mikołów.

Czy zmiana danych osobowych wymaga wydania nowej Karty Mieszkańcy ?

Tak, zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty. Użytkownik Karty powinien złożyć ponowny wniosek o wydanie Karty Mieszkańca, załączając wydaną wcześniej kartę. Wydanie duplikatu w tym przypadku jest bezpłatne.

Jakie są zasady użytkowania Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

-    Karta Mieszkańca wydawana jest imiennie (jest dokumentem spersonalizowanym) i powinna być użytkowana przez osobę, której została wydana.
-    Karta Mieszkańca nie może być użyczana, bądź odstępowana przez Użytkownika Karty innym osobom nieuprawnionym.
-    Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
-    Karta Mieszkańca jest ważna z dowodem osobistym oraz w przypadku dzieci 
z legitymacją szkolną lub w przypadku młodzieży z legitymacją studencką.
-    Urząd Miasta Mikołów nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty Mieszkańca przez Użytkownika Karty nieuprawnionym osobom.
-    W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty Mieszkańca Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta Mikołów  
o utracie uprawnień do korzystania z niej wraz z jej jednoczesnym zwrotem.
-    Organizator Programu ma prawo weryfikowania uprawnień do posiadanej Karty Mieszkańca.
-    Na prośbę Organizatora Programu oraz Partnerów Programu  oferujących zniżki, ulgi, zwolnienia i inne przywileje Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej okazania wraz z dowodem tożsamości. Nie okazanie karty będzie równoznaczne z odmową uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty Mieszkańca.
-    Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących zniżek, ulg, zwolnień i innych przywilejów, które zostały wskazane w załączniku nr 8 do Zarządzenia Nr 1222/104/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. oraz które znajdą się w wykazie publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.
-    Organizator Programu zobowiązuje się do informowania posiadaczy Karty Mieszkańca 
o firmach przystępujących do Programu za pomocą poczty elektronicznej.
-    Uprawnienia z tytułu posiadania Karty Mieszkańca nie łączą się z innymi uprawnieniami chyba, że zostanie to wskazane.

Jakie są zasady przystępowania do Programu przez Partnerów Programu?

- Partnerzy Programu udział w Programie zgłaszają poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia do Programu Karty mieszkańca Gminy Mikołów.
- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich do 14 dni weryfikuje deklaracje udziału 
Partnerów Programu w Programie Karty Mieszkańca Gminy Mikołów.
- Partner Programu przystępujący do Programu podpisuje z Organizatorem Programu umowę.
- Partner Programu zobowiązuje się do:

 • udzielania zadeklarowanych rabatów Użytkownikom Karty;
 • oznaczenia swojego lokalu specjalną plakietką, zgodnie z Załącznikiem
  nr 10 do Zarządzenia Nr 1222/104/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.  poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu oraz informacji o rabatach udzielanych posiadaczom Karty Mieszkańca Gminy Mikołów.

Jak długo jest ważna Karta Mieszkańca Gminy Mikołów?

Karta Mieszkańca jest wydawana na czas określony. Termin ważności karty, która została wydana w roku rozliczenia podatku dochodowego mija z dniem 31 lipca roku następnego.

Ważność Karty Mieszkańca można przedłużyć o następny rok składając stosowny wniosek
o przedłużenie karty w Urzędzie Miasta Mikołów w Wydziale Spraw Obywatelskich,  ul. K. Miarki 15, 43-190 Mikołów. Karta Mieszkańca ulega przedłużeniu poprzez umieszczenie przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich naklejki holograficznej zawierającej termin, na który jest przedłużana. Przy przedłużaniu ważności Karty Mieszkańca Wnioskodawca przedstawia do wglądu pracownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich   dokumenty wymienione w Rozdziale III. Zasady wydawania Karty w punkcie 7 niniejszego regulaminu, wraz z wydaną Kartą Mieszkańca.

Przy przedłużaniu ważności Karty Mieszkańca Wnioskodawca przedstawia do wglądu pracownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich   dokumenty, które przedstawiał przy jej wydaniu wraz z posiadaną Kartą Mieszkańca.

Organizator Programu przewiduje możliwość przedłużenia ważności Karty Mieszkańca o kolejny rok bez konieczności ponownego składania wniosku o przedłużenie karty o czym poinformuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Czy można wystąpić z Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

Tak, użytkownik Karty może w każdej chwili trwania Programu z niego wystąpić poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.

Co oferuje Partnerom Programu Organizator - Urząd Miasta Mikołów?

Partnerzy Programu mogą liczyć na darmową reklamę na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

Czy firmy, punkty handlowe, usługowe mogą jeszcze przystąpić do Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów na zasadzie Partnera Programu?

W każdej chwili trwania Programu zainteresowane firmy, punkty handlowe, usługowe mogą przystąpić do Programu jako Partnerzy Programu składając wypełnioną deklarację przystąpienia do Programu w Urzędzie Miasta Mikołów.

Gdzie można uzyskać informacje na temat Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów?

Informacje na temat Programu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów można uzyskać:

- w Urzędzie Miasta Mikołów, w Biurze Rozwoju Miasta, Rynek 16, pokój nr 40 , tel. 32 32 48 463, Koordynator Projektu Karta Mieszkańca Gminy Mikołów - Anna Matyjas-Szkutnik, Z-ca Kierownika Biura Rozwoju Miasta, e-mail:  anna.matyjas-szkutnik@mikolow.eu

- w Urzędzie Miasta Mikołów, w Wydziale Spraw Obywatelskich, przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie (Biały Domek), I piętro, pokój nr. 13, 32 32 48 457, e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

- na stronie Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu w zakładce Program Karty Mieszkańca Gminy Mikołów,

Dokumenty do pobrania

 • Regulamin wydawania i użytkowania Karty Mieszkańca Gminy Mikołów
 • Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Mikołów dla osoby indywidualnej,
 • Wniosek o wydanie karty Mieszkańca Gminy Mikołów dla mieszkańca oraz jego dzieci lub dzieci pozostających pod jego opieką prawną,
 • Wniosek o wydanie kolejnej Karty Mieszkańca Gminy Mikołów
  Wniosek o przedłużenie ważności Karty Mieszkańca Gminy Mikołów
  ,
 • Deklaracja przystąpienia dla Partnerów Programu
 • Wzór umowy pomiędzy Gmina Mikołów a Partnerem Programu
 • Wzór Karty Mieszkańca Gminy Mikołów
 • Wzór oznaczenia Partnera Programu Karta Mieszkańca Gminy Mikołów
 • Lista uprawnień dla mieszkańców Gminy Mikołów w ramach Programu oferowanych przez Gminę Mikołów

Zniżki dla posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy Mikołów ze strony Gminy Mikołów mogą liczyć na następujące ulgi i uprawnienia:

 • 10 % zniżki na zakup biletu wstępu jednorazowego: normalnego, ulgowego, rodzinnego i instruktorskiego do Krytej Pływalni „Aqua Plant”,
 • 10 % zniżki na zakup biletu wstępu jednorazowego: normalnego i ulgowego na otwarte Kąpielisko Miejskie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Planty”,
 • 10 % zniżki na zakup biletu wstępu jednorazowego: normalnego i ulgowego na lodowisko na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Planty”
 • Pierwszeństwo w przyjmowaniu na zajęcia kółek i klubów Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie
 • 5 % zniżki na wynajem sali w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie
 • 5 % zniżki na wybrane imprezy kulturalne w Miejskim Domu Kultury
 • 10 % zniżki na opłaty za okazjonalny wynajem sal bankietowych znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej w Sołectwach i dzielnicy Kamionka stanowiących własność Gminy Mikołów
 • 5 % zniżki na czynsz najmu powierzchni wynajmowanych w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na krótkotrwałe używanie w celach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, handlowo-usługowych i reklamowych na terenie szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.

Załączniki

Załącznik_nr_11_wzór_upoważnienia_0111c5.doc (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_10_oznaczenie_partnera_c3e414.doc (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_nr_2_wizualizacja_3a8ca5.doc (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_1_Regulamin_KMGMa_c080af.doc (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_9_Umowa_z_partnerem_ca10a5.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_8_UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_KMGMa-1-1_3adb72.doc (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_7_Deklaracja_przystąpienia_KMGM_d596b4.doc (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_6_WNIOSEK_O_PRZEDŁUŻENIE_KMGM_f790a0.doc (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_5_WNIOSEK_O_WYDANIE_KOLEJNEJ_KARTY_KMGM_80c166.doc (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_4_WNIOSEK_dla_osoby_dorosłej_i_jej_dzieci_KMGM_ca4e97.doc (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_3_WNIOSEK_DLA_OSOBY_INDYWIDUALNEJ_KMGM_f2a753.doc (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Karta_Mieszkańca_Gminy_Mikołów_93b3df.pdf (784.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UPRAWNIENIA_DLA_MIESZKAŃCÓW_3451e7.pdf (209.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rabaty dla posiadaczy Karty Mieszkańca 10.04.2018 r. (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2017-05-12 12:51:24
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2017-05-12 12:51:24
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2017-05-12 12:51:24
Ostatnia zmiana:2018-04-11 12:21:06
Ilość wyświetleń:2375

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij