Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Szkoła Podstawowa nr 5

ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 24 68, 226 52 82
fax: (32) 226 25 83
dyrektor: mgr Jolanta Czekaj
e-mail: sekretariat@sp5.mikolow.eu

www.sp5.mikolow.eu

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie jest jednostką budżetową gminy Mikołów. Szkoła jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Szkołą kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działań szkoły poprzez uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych, opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły oraz informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. Kompetencje i obowiązki organów szkoły zostały określone w statucie placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyczny, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kontynuacji nauki w 3-letnim gimnazjum,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu pełnego rozwoju umysłowego, emocjonalno-etycznego i fizycznego według potrzeb i możliwości ucznia, przy pełnym poszanowaniu godności osobistej oraz wolności światopoglądowej,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb,
 • zapewnia uczniom bezpieczeństwo i poszanowanie ich praw,
 • zapewnia uczniom prawidłowe, zgodne z przepisami BHP warunki do nauki,
 • zapewnia uczniom niezbędną pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
 • zapewnia uczniom pomoc materialną na miarę posiadanych środków,
 • zapewnia właściwie zorganizowany proces kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
 • zapewnia możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w konkursach, kółkach zainteresowań, olimpiadach organizowanych przez szkołę i inne placówki,
 • budzi wśród uczniów szacunek dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju,
 • przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie,
 • rozwija wrażliwość na piękno przyrody, wyzwala chęć działań pro środowiskowych,
 • uwrażliwia na przejawy degradacji środowiska,
 • przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności,
 • stwarza warunki do poznawania przez uczniów swojego miejsca w społeczności szkolnej i działania w niej oraz poznawania swoich mocnych i słabych stron i pracowania nad nimi,
 • stwarza warunki do poznawania przez uczniów zagrożeń współczesnego świata oraz nabywania umiejętności unikania tych zagrożeń i właściwego reagowania,
 • dba o to, by uczniowie znali normy dobrego zachowania i postępowali zgodnie z tymi normami.

Metadane

Data utworzenia:2011-06-15 12:36:57
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-15 12:36:57
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-15 12:36:57
Ostatnia zmiana:2018-01-23 10:48:37
Ilość wyświetleń:6064

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij