mgr Jakub Jarząbek
Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 03
e-mail: jakub.jarzabek@mikolow.eu

Sekretarz Miasta wykonuje zadania w imieniu Burmistrza w zakresie ustalonym przez Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Mikołów.

 W szczególności Sekretarz Miasta:

 1. nadzoruje pracę podległych mu komórek organizacyjnych,
 2. wykonuje funkcje bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników podległych Sekretarzowi komórek organizacyjnych i osób zajmujących jednoosobowe stanowiska pracy w pionie podległości służbowej Sekretarza; opracowuje dla tych stanowisk pracy zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
 3. prowadzi rejestr skarg i wniosków,
 4. nadzoruje terminowe załatwianie skarg i wniosków,
 5. czuwa nad udostępnianiem informacji publicznej,
 6. czuwa nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
 7. czuwa nad prawidłową obsługą interesantów,
 8. prowadzi z upoważnienia Burmistrza zadania z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym:
  • prowadzi gospodarkę etatami, funduszem płac Urzędu, nadzoruje sprawy pracownicze i związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
  • opracowuje oraz inicjuje stosownie do potrzeb zmiany struktury organizacyjnej oraz treści regulaminu organizacyjnego,
  • opracowuje projekty aktów prawnych, dotyczącefunkcjonowania Urzędu,
  • czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
 9. nadzoruje organizację współpracy Urzędu z Radą Miejską, radnymi, sołectwami, w tym w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta przygotowuje materiały na posiedzenia Rady Miejskiej i jej komisji,
 10. reprezentuje Urząd w sprawach dotyczących zabezpieczenia technicznego,
 11. koordynuje sprawy związane z wyborem ławników, wyborami powszechnymi i przeprowadzaniem referendów.