Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze
pokój nr 1, parter, Rynek 16

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi
Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 1, ul. św. Wojciecha 14, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 74
e-mail:
bgo@mikolow.eu

Podstawa prawna

  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  • art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Uwaga: Burmistrz Mikołowa jest organem właściwym w sprawach dotyczących wydania decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot w przypadkach, w których wydawał on przenoszoną decyzję. Przeniesieniu podlegają tylko decyzje ostateczne.

Dokumenty od wnioskodawcy

Do wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) należy dołączyć:
1. zgodę podmiotu, który uzyskał przenoszoną decyzję, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu (załącznik nr 2)
2. oświadczenie podmiotu na rzecz którego przenoszona jest decyzja, o przyjęciu przez niego warunków w przenoszonej decyzji (załącznik nr 3)
3. opcjonalnie - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej lub prawnej działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z wymaganą opłatą skarbową (jeśli jest wymagana)

Wymagane opłaty:

- 105 zł - za  przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu  - na podstawie przepisów z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik cz. I pkt. 46
- 17 zł - za udzielenie pisemnego pełnomocnictwa - na podstawie przepisów z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik cz. IV ust. 9

Uwaga: zwolnienie z opłat - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, a w przypadku spraw skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.