Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/dobę

Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/dobę

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze
Rynek 16, parter, pokój nr 1
tel.: (32) 324 85 56
e-mail: ekologia@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:00 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/dobę

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r. poz.1800 z dnia 16 grudnia 2014 r. )

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, zawierające:

 1. adres zamieszkania prowadzącego instalację,
 2. adres, nr działki na terenie, której prowadzona jest eksploatacja oczyszczalni,
 3. typ (nazwę) oczyszczalni, ilość osób, które będą użytkowały oczyszczalnię,
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia, godziny),
 5. wielkość i rodzaj emisji (ilość oczyszczanych ścieków - należy podać w l/dobę lub m3/dobę, rodzaj ścieków),
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji - podać rodzaj oczyszczalni (opis urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni, rodzaj zastosowanej technologii oczyszczania ścieków)
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami (określić stopień redukcji zanieczyszczeń, podać warunki hydrogeologiczne gruntu – dokładne dane odnośnie wymaganych  informacji zostały zamieszczone na drukach, ponieważ zostały one zróżnicowane ze względu na podział, czy dana działka znajduje się w aglomeracji, czy poza nią oraz czy ścieki odprowadzane są do ziemi, czy do urządzenia wodnego)
 8.  Podać na jakiej głębokości znajduje się dno urządzenia rozsączającego lub wodnego (w zależności od rodzaju urządzenia do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki)
 9. Do zgłoszenia należy dołączyć :

- opinię  rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działce

- mapę z zaznaczoną przydomową oczyszczalnią ścieków

- dokument producenta oczyszczalni potwierdzający efektywność oczyszczania ścieków na wylocie

Opłaty

 1. za zgłoszenie instalacji,  z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko w przypadku oczyszczalni ścieków działających na potrzeby wyłącznie budynku mieszkalnego - zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827  z późn. zm.)
 2. 17 zł za pełnomocnictwo (w przypadku wyznaczenia pełnomocnika) zgodnie z cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827  z późn. zm.)

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie opinii pozytywnej lub sprzeciwu w formie decyzji.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór opinii pozytywnej (w formie pisma) lub decyzji wyrażającej sprzeciw osobiście w Urzędzie albo za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Informację, czy dana działka znajduje się w aglomeracji, czy poza można sprawdzić na mapie w formie rastra na geoportalu gis.mikolow.eu moduł „Odpady oraz czystość i porządek”

Załączniki

BIP zgłoszenia (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2011-06-21 13:08:19
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-21 13:08:19
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-21 13:08:19
Ostatnia zmiana:2018-03-13 11:09:02
Ilość wyświetleń:949

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij