Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Udzielanie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych kosztów na modernizację źródeł ciepła

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze
pokój nr 1, parter, Rynek 16
tel.: (32) 324 84 02, 324 85 01

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi
Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 25, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 73, (32) 324 84 76, (32) 324 84 70, (32) 324 84 74
e-mail: bgo@mikolow.eu

Podstawa prawna
Uchwała XXXVII/645/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła.

1. Do dotacji kwalifikują się przedsięwzięcia realizowane na terenie miasta Mikołów, polegające na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła i zastąpieniu go źródłem ciepła:
a) gazowym,
b) elektrycznym,
c) olejowym,
d) zdalaczynnym (z sieci ciepłowniczej),
e) na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym, lub opalane biomasą spełniające minimum wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się certyfikatem lub sprawozdaniem z przeprowadzonych badań wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation),

2. Dotacja nie przysługuje w przypadku wymiany źródła ciepła gazowego, elektrycznego, olejowego, zdalaczynnego  (z sieci ciepłowniczej) oraz piecy opalanych biomasą na źródło ciepła zasilane paliwem stałym węglowym.
3. Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych po 1 stycznia 2017 r.
4. Dotacja do ekologicznego urządzenia grzewczego w budynku mieszkalnym jest możliwa nie wcześniej niż po upływie 8 lat od dnia oddania tego budynku do użytkowania.
5. Ponowne dofinansowanie do ekologicznego urządzenia grzewczego w tym samym budynku jednorodzinnym lub lokalu budynku wielorodzinnego, jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 8 lat od daty przyznania dotacji ze środków budżetu gminy udzielonej na podstawie niniejszej uchwały lub wcześniej obowiązujących uchwał na modernizację ogrzewania (niezależnie od zmiany właściciela budynku lub lokalu).

Szczegóły w regulaminie

Wymagane dokumenty

Wniosek (załącznik nr 1 lub 2) wraz z odpowiednimi załącznikami zależnymi od rodzaju inwestycji: 

  • kserokopia aktualnego, zgodnego ze stanem formalno-prawnym na dzień złożenia wniosku, odpisu z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszego niż 6 miesięcy lub wydruku księgi wieczystej z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych dostępnego na stronie https://ekw.ms.gov.pl,
  • oryginał faktury VAT stwierdzającej poniesienie przez wnioskodawcę kosztów modernizacji systemu grzewczego. Oryginał zostanie zwrócony po dokonaniu oceny wniosku, przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji i naniesieniu na niej przez pracownika Urzędu Miasta Mikołowa adnotacji o wysokości kwoty dotacji uzyskanej ze środków budżetu gminy,
  • kserokopię protokołu odbioru technicznego instalacji grzewczej (zaświadczenie kominiarskie potwierdzające prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego dla ogrzewania olejowego, gazowego, kotłów zasilanych paliwem stałym, protokół odbioru/uruchomienia sporządzony przez instalatora z uprawnieniami dla ogrzewania elektrycznego, końcowego protokołu odbioru instalacji gazowej, protokół uruchomienia dostawy ciepła przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej),
  • kserokopia certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań, aktualnych w dniu zakupu kotła na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym, lub opalanego biomasą, potwierdzające spełnienie minimum wymogów 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, wydanych przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub inną jednostkę akredytującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation). Dołączony do wniosku dokument winien być przetłumaczony na język polski (zgodnie z ustawą o języku polskim) przez tłumacza przysięgłego,
  • kserokopię imiennego dokumentu potwierdzającego przekazanie starego kotła na złomowisko lub odbiór zdemontowanego pieca przez firmę specjalistyczną, za wyjątkiem likwidacji pieców kaflowych lub trzonów kuchennych, dla których wymagany jest protokół wykonania prac likwidacyjnych lub dokumentacja fotograficzna. Piece kaflowe mogą pozostać w pomieszczeniu po odcięciu przewodu kominowego,
  • pisemną zgodę wszystkich właścicieli, współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego na wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dotacji oraz na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem w przypadku wystąpienia współwłasności danego budynku lub lokalu lub w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego.
W przypadku wspólnot dodatkowo:
  • uchwała powołującą Zarządcę - osobę reprezentującą Wspólnotę Mieszkaniową
  • zgoda mieszkańców w formie uchwały na zmianę źródła ciepła,
  • zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez Zarządcę.

Opłaty
Za wniosek nie pobiera się opłaty skarbowej. Opłata w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo (w przypadku wyznaczenia pełnomocnika) zgodnie z cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  płatne w dniu składania wniosku w kasie UM Mikołów  lub na rachunek organu: Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Sposób załatwienia sprawy
1. W przypadku modernizacji ogrzewania - oględziny kotła grzewczego
2. Kwalifikacja wniosku przez komisję
3. Zatwierdzenie decyzji o przyznaniu dotacji przez Burmistrza Mikołowa
4. Zawarcie umowy cywilno-prawnej z Gminą Mikołów w sprawie przyznania dotacji

Termin załatwienia sprawy
W terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Wielkość środków przyznanych w danym roku budżetowym na wypłatę dotacji, o których mowa w niniejszej uchwale określa uchwała budżetowa. Dotacje w danym roku budżetowym udzielane będą do momentu wyczerpania zaplanowanych na dany rok środków finansowych na podstawie zawartych umów. Wnioski, które nie zostaną rozpatrzone w danym roku budżetowym, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w roku następnym, z uwzględnieniem wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta uchwalonym na ten rok.

Sposób przekazania informacji o sprawie
Telefoniczny lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Załączniki

Wniosek wspólnota mieszkaniowa - zał. nr 2 (332kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek wspólnota mieszkaniowa - zał. nr 2 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek osoba fizyczna - zał. nr 1 z RODO (316.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek osoba fizyczna - zał. nr 1 z RODO (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2012-04-05 14:39:09
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2012-04-05 14:39:09
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2012-04-05 14:39:09
Ostatnia zmiana:2020-06-02 13:09:09
Ilość wyświetleń:15817

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij