OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla:

1)   Centrum, przy ul. Młyńskiej - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLII/1115/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.,
2)   Borowa Wieś przy ul. Kukułczej - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLI/1071/2014 z dnia 27 maja 2014 r.,
3)   Borowa Wieś przy ul. Równoległej - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVIII/972/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.,
4)   Borowa Wieś przy ul. Buczka - na podstawie uchwał Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVIII/970/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.  i uchwały Nr XXXIX/1021/2014 z dnia 18 marca 2014r.,
5)   Borowa Wieś przy ul. Buczka - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVIII/971/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.,
6)   Paniowy przy ul. Mokierska – Zagrodowa - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLV/1169/2014 z dnia 30 września 2014 r.,
7)   Bujaków przy ul. Hutniczej - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLV/1170/2014 z dnia 30 września 2014 r.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 września 2015r. do 23 października 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, sala nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 października w siedzibie Urzędu Miasta Mikołowa, sala nr 3 o godz. 14:00-15:30

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi, należy składać na piśmie do Burmistrza Mikołowa na adres Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2015r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), projekty  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienione powyżej podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do Burmistrza Mikołowa na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2015r.