obrazek

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych 

Burmistrz Mikołowa w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), 

ogłasza otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych

do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Prioretytowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. 

1. Cele projektu

Rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego oraz tworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

2. Cel partnerstwa

Wspólna realizacja założeń projektu edukacyjnego na rzecz uczniów mikołowskich Gimnazjów na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i problemów szkół mająca na celu wyposażenie uczniów/ uczennic w kompetencje kluczowe.

3. Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. - 31.07.2017 r.

4. Grupa docelowa – uczniowie Gimnazjów objętych projektem, rodzice i opiekunowie prawni uczniów, nauczyciele.

 5. Minimalny zakres zadań przewidzianych dla Partnerów:

1)  Współpraca przy przygotowywaniu działań projektowych i wniosku o dofinansowanie projektu, w tym w części finansowej
2) Zawarcie umowy partnerskiej, realizacja zadań merytorycznych, w tym prowadzenie zajęć z języków obcych, przyrodniczych, matematycznych, z robotyki, informatycznych oraz doradztwa zawodowego zgodnie z umową oraz prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wymogami RPO WSL 2014- 2020
3)  Uczestniczenie w spotkaniach zespołu zarządzającego, zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących postępu rzeczowego i finansowego projektu.

 6. Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1)   Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, w tym w szczególności posiadanie odpowiednich zapisów w dokumentach statutowych.
2)   Oferowany wkład potencjalnego Partnera w przygotowanie i realizację projektu: zaplecze techniczne, lokalowe i kadrowe.
3)   Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS o podobnym charakterze na przestrzeni ostatnich 2 lat (wykazanie realizacji projektów/zadań w obszarze, którego dotyczy program partnerski).
4)   Doświadczenie w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów.
5)   Posiadanie przedstawicielstwa lub siedziby na terenie Powiatu mikołowskiego.

 7. Dopuszcza się zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym Podmiotem.

 8. Pełna informacja o konkursie oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: www.efs.slaskie.pl

 9. Termin składania ofert upływa dnia 27 lipca 2015 r. o godz. 17.00. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do siedziby Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

 10. Oferty należy składać na Formularzu zgłoszenia partnera do projektu edukacyjnego dla Gimnazjów stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16 (pokój 1).

Oferty mogą zostać dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym kurierskiej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta Partnerstwa w ramach projektu edukacyjnego dla Gimnazjów

Formularz można pobrać w pokoju nr 1 Urzędu Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze stron internetowych www.bip.mikolow.eu oraz www.fundusze.mikolow.eu.

 11. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie w przypadku braku uzyskania odpowiedniego finansowania z EFS.