OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2015, poz. 782) 

Burmistrz Mikołowa 
podaje do wiadomości, że: 

w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr VIII/139/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 204/177/2015 z dnia 11 maja 2015 roku  w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek przyległych działka nr 3046/81 o powierzchni 0,0165 ha, zapisana  w księdze wieczystej nr KA1M/00048242/0 oraz jednostce rejestrowej G.629 jako użytek B, położona w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja. 

Działka jest własnością Gminy Mikołów. 

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia28 grudnia 2004 r. nieruchomość określona jest jako:

271 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Mikołowie. Zlokalizowana pomiędzy zabudową nr 73/8 przy ul. Konstytucji 3 Maja i nr 4 przy ul. Rybickiego. Stanowi nieruchomość niezabudowaną w kształcie trójkąta. Jest ogrodzona, zagospodarowana jako ogród przydomowy dla zabudowy nr 73/8 poprzez zieleń i utwardzenia ciągu komunikacyjnego przy budynku. Uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową (pozostałe w pobliżu). Nie posiada dostępu do drogi publicznej. 

Cena wywoławcza nieruchomości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) 

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%). 

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z podatkiem VAT winna być wpłacona w całości przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność. 

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek przyległych tj. nr: 2183/81 i 1611/81. 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 4248 561 lub 567, bgm1@mikolow.eu