OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2015, poz. 782) 

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że: 

W wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/1167/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Wspólnej  oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 302/275/2015 została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej: 

działka nr 756/11 o powierzchni 160 m2,

położona w Mikołowie przy ul. Wspólnej, stanowiąca własność Gminy Mikołów, zapisana w księdze wieczystej Nr KA1M/00080592/4, oraz jednostce rejestrowej G 6049 jako użytek dr.

W dziale III  księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe „bezterminowa i bezpłatna slużebność przesyłu polegająca na prawie ułożenia pod powierzchnią działki nr 756/11 sieci ciepłowniczej, pasem gruntu o szerokości czterech metrów- w miejscu zaznaczonym na załączniku graficznym do aktu notarialnego Rep. A Nr 6942/2014 – wraz z prawem dostępu do tej sieci w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, a w szczególności celem konserwacji, usuwania awarii, modernizacji  lub wymiany, a także z prawem rozbudowy tej sieci celem przyłączenia kolejnych odbiorców, w każdym czasie i terminie o ile zajdzie taka potrzeba.”

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Gniotek zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXII/483/2005 z dnia 22 .03.2005 roku określona jest symbolami:

K20D- projektowana ulica dojazdowa. Szerokość w liniach rozgr. 10 m

K12L1/2 – ulica lokalna. Szerokość w liniach rozgr. 20 m.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Znajduje się na niej podziemne uzbrojenie sieci energetycznej i ciepłowniczej.

Na podstawie art. 37 ust.2. pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż działki nastąpi w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1M/00068299/0.

Cena brutto nieruchomości wynosi   20 910,00 zł

w tym podatek VAT w stawce 23 % w kwocie 3 910,00

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 6 tygodni, zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www. mikolow.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www. BIP.mikolow.eu)

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel.(32) 3248566 lub (32) 3248561, email: gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu