OGŁOSZENIE

           Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że zostały przeznaczone do dzierżawy, jako kontynuacja umów dzierżawy, następujące nieruchomości gminne:

Nr działki

położenie

Powierzchnia

do dzierżawy

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

nie  i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu

Okres dzierżawy

część działki nr 1519/63

ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

30 m2

KA1M

/00047382/6

 

handlowe

5,00 zł/m2

miesięcznie

 

kwartalnie

do 10. marca
do 10.czerwca
do10.września
do 10. grudnia

 

3 lata

działka

 nr 683/86

ul. M. Dzieńdziela

 

0,4020 ha

KA1M/

00065097/3

 

rolne

równowartość

0,92 q

żyta rocznie

rocznie

do 30września

3 lata

 

 

działka

 nr 973/104

ul. M. Dzieńdziela

 

0,4948 ha

KA1M/

00060397/1

 

rolne

równowartość

1,14 q

żyta rocznie

rocznie

do30 września

3 lata

działka

 nr 682/86

ul. M. Dzieńdziela

 

0,5360 ha

KA1M/

00042066/0

 

rolne

równowartość

1,23 q

żyta rocznie

rocznie

do30 września

3 lata

 Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie stosownie do zarządzenia Burmistrza Mikołowa określającego wysokość stawek czynszu dzierżawnego.

Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolne jest zwolniona z podatku VAT.

Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na cele nierolne zostanie powiększony o podatek VAT  w wysokości 23 %.

Wydzierżawienie terenu nastąpi w drodze bezprzetargowej, po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 21 dni oraz zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www. mikolow.eu (ogłoszenia Urzędu, ogłoszenia).