OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że zostały przeznaczone do dzierżawy, jako kontynuacja umów dzierżawy, następujące nieruchomości gminne:

Nr działki położenie

Powierzchnia do dzierżawy

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nie  i sposób zagospodarowania

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu

Okres dzierżawy

część działki nr 1405/38

ul. Katowicka

 

21 m2

KA1M

/00001503/7

garaż

1,50 zł/m2

miesięcznie

do 31.05.2015

1,80 zł/m2

miesięcznie

od 01.06.2015

kwartalnie

do 10. marca

do 10.czerwca

do10.września

do 10. grudnia

 

3 lata

część działki

nr 2758/2

ul. Stolarska

468 m2

KA1M

/00048242/0

na powiększenie ogrodu przydomowego

0,25 zł/ m2

rocznie

do 31.05.2015

0,50 zł/ m2

od 1.06.2015

Rocznie do

30 września

 

3 lata

działka

 nr 2449/39

ul. Wrzosowa

 

1204 m2

KA1M/

00059610/1

na cele ogródka przydomowego

i rolne

równowartość

0,24 q

żyta rocznie

rocznie do

30 września

3 lata

część działki nr 734/82

ul. Botaniczna

60 m2

KA1M/

00061792/7

pod lokalizację pojemników do zbiórki odpadów segregowanych

1,00 zł/m2

miesięcznie

do 31.05.2015

1,50 zł/m2

miesięcznie

od 01.06.2015

rocznie  do

10. grudnia

3 lata

 Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie stosownie do zarządzenia Burmistrza Mikołowa określającego wysokość stawek czynszu dzierżawnego.

Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolne jest zwolniona z podatku VAT.

Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na cele nierolne zostanie powiększony o podatek VAT  w wysokości 23 %.

Wydzierżawienie terenu nastąpi w drodze bezprzetargowej, po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 21 dni oraz zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www. mikolow.eu (ogłoszenia Urzędu, ogłoszenia).ö