Ogłoszenie

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór członków do Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Mikołów w 2015 roku: 

  • „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”
  •  „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”
  • „Ochrona i promocja zdrowia”

1. Członkami Komisji konkursowych mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów spełniający następujące kryteria:

a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2014 r., poz.1118) z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w poszczególnych ww. otwartych konkursach ofert;

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;

c) zostali zgłoszeni przez Zarząd przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”, „Ochrona i promocja zdrowia”

d) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

2. Do zadań Komisji konkursowych należy ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach otwartych konkursów ofert:

  • „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”
  •  „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”
  • „Ochrona i promocja zdrowia”

3. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia:  Załącznik nr 1„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, Załącznik nr 2 -„Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”, Załącznik nr 3 -„Ochrona i promocja zdrowia” 

4. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia 04.03.2015 roku do dnia 18.03.2015 roku  do Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pokój nr 1 (decyduje data wpływu do Urzędu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej” wraz z nazwą Komisji konkursowej. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Mikołowa.

6. Burmistrz Mikołowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowych.