OGŁOSZENIE

           Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że:

została przeznaczona do oddania w użytkowanie na  czas nieoznaczony na rzecz Polskiego Związku Działkowców  nieruchomość położona w Mikołowie przy ul. Cieszyńskiej, obręb Mikołów, karta mapy 2, oznaczona numerem działek:

850/53 o powierzchni 0,5051 ha

875/81 o powierzchni 0,6297 ha

633/81 o powierzchni 0,0094 ha

na której zlokalizowana jest część Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz”.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Mikołów, co potwierdza zapis  w księdze wieczystej Nr KA1M/00061850/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powyższy teren określony jest symbolem:

57 ZD, KS, U – ogrody działkowe, tereny usług i obsługi komunikacyjnej,

K2GP2/2 – odcinek drogi głównej tranzytowej DK81.

 

Nieodpłatne nabycie prawa użytkowania – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, nastąpi  w drodze bezprzetargowej,  na podstawie  art. 76 ust. 1 pkt.  1 i 4  ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 roku poz. 40), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85 poz. 390 ze zmianami), po upływie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 21 dni oraz zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www. mikolow. eu (ogłoszenia Urzędu, ogłoszenia).