Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2016 – świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Mikołów.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w roku 2016 w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Mikołów.

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w roku 2016 w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Mikołów

§2

Konkurs obejmuje następujące zadanie:

Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu gminy Mikołów, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Zakres zadania: usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze będą realizowane, przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert na terenie Gminy Mikołów w miejscach wskazanych w decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje:

a)  Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności w:

 • zakupach;
 • porządkach bieżących;
 • myciu okien;
 • praniu;
 • przygotowaniu posiłków, w tym jednego posiłku gorącego;
 • dostarczaniu posiłków;
 • spożywaniu posiłków;
 • załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
 • zmianie pościeli, przesłaniu łóżka;
 • paleniu w piecu, przynoszeniu węgla, wody;
 • załatwianiu spraw urzędowych, w tym regulowaniu opłat za usługi opiekuńcze;
 • kontaktach z lekarzem, realizacji recept.

b) Opiekę higieniczną
c) Pielęgnację zleconą przez lekarza
d)  Zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości)

Dodatkowe wymagania do zadania:

a)  usługi mają być świadczone w dni robocze i wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) również w godzinach nocnych;
b) podmiot wyłoniony w konkursie musi dysponować osobami przewidzianymi do realizacji zadania  w ilości zapewniającej profesjonalne i terminowe świadczenie usług tj. minimum 35 osób. Osoby te powinny spełniać wymagania:  nie mogą być karane, winny być sprawne fizycznie, muszą być zdolne do wykonywania ciężkich prac fizycznych, posiadać odpowiednie kwalifikacje tj. ukończone szkoły, kursy, szkolenia (potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami) w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi. Zleceniobiorca winien uzyskać zgodę Zleceniodawcy na świadczenie usług opiekuńczych przez daną osobę w miejscu wskazanym w decyzji administracyjnej u klienta. Wymaga to złożenia oświadczenia przez Zleceniobiorcę o zdolności osoby do wykonywania powierzonego zadania. Po uzyskaniu zgody osoby bezpośrednio świadczące usługi opiekuńcze mogą realizować zakres usług opiekuńczych;
c)osoby przewidziane do realizacji zadania winny podpisać zobowiązanie do zachowania tajemnic prawnie chronionych;
d) planowana ilość godzin usług opiekuńczych do wykonania wynosi około 45.258 tys. rocznie. Ilość ta może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb;
e) realizacja zadania u klientów nie może dziennie przekroczyć 8 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ilość godzin może być zwiększona. W przypadku osób samotnych, wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w placówce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznany do 12 godzin dziennie.
f)  mile widziane rekomendacje w zakresie realizacji usług, szczególnie udzielone przez powiatowe centra pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej w okresie 2 lat od dnia składania oferty – jako załącznik do oferty.


§3

 

Realizacja zadania obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Wyklucza się możliwość refundacji kosztów poniesionych przed terminem realizacji zadania.

§4

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są :

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.);
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne;
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

§5

 1.  Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia. Wsparcie realizacji zadania oznacza dofinansowanie kosztów jego realizacji do  85%, przy czym wkład finansowy oferenta, na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Mikołów, wartość wkładu osobowego nie może być niższy niż 15% całkowitego kosztu realizacji zadania.
 2. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy zadania (np. umowa, inny dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta o złożeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego z innego źródła niż budżet Gminy Mikołów wraz z podaniem terminu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz wyciąg z rachunku bankowego).

Na realizację zadania Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości  473 000,00 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określona została na podstawie projektu uchwały budżetowej. Burmistrz Miasta Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

Ponadto Burmistrz Miasta Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb, w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

§6

Zasady przyznania dotacji

a)  dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
b)  podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Mikołów a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;
c)   umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzory sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
d)  dotacja na realizację zadania przekazywana będzie w IV transzach: - I transza do dnia 31.01.2016r, II transza do dnia 15.04.2016r, III transza do dnia 15.07.2016r, IV transza do dnia 15.10.2016r, po przedłożeniu częściowego sprawozdania odpowiednio do dnia 10.04.2016r, 10.07.2016r, 10.10.2016r z realizacji zadania oraz faktury/rachunku za okres realizacji zadania;
e)  dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym;
f)   nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

§7

Warunki realizacji zadania

a) zadania będą realizowane w miejscu świadczenia usług ustalonych w drodze decyzji administracyjnej;
b) zakres i czas wykonywania usług określony jest indywidualnie w decyzji administracyjnej wydanej przez MOPS w Mikołowie;
c) w przypadku rezygnacji, śmierci osoby objętej usługami albo braku zasadności dalszego udzielania wsparcia, usługi świadczone będą dla odpowiednio umniejszonej liczby osób;
d) do świadczonych usług nie wlicza się czasu dotarcia opiekuna do miejsca świadczenia usług, ani też kosztów dojazdów;
e)  szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa;
f)  podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej;
g) MOPS w Mikołowie w przypadkach niecierpiących zwłoki może dokonać telefonicznie zgłoszenia konieczności świadczenia usług. Zgłoszenie powyższe zostanie potwierdzone pisemnie w terminie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego;
h) w przypadku opisanym w pkt g Zleceniobiorca winien zorganizować realizację usług najpóźniej w czasie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia;
i) Zleceniobiorca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie pełniła dyżur. Osoba ta będzie odpowiedzialna za organizację usług opiekuńczych. Stały kontakt telefoniczny będzie zapewniony zarówno dla podopiecznych jak i pracowników MOPS tzn. w dni robocze i ustawowo wolne również w nocy;
j) o każdorazowym niewykonaniu zleconego wymiaru i zakresu usług, z wyłączeniem nieobecności klienta Zleceniobiorca jest zobowiązany pisemnie powiadomić MOPS w Mikołowie najpóźniej do 3 dni od dnia zaistnienia sytuacji;
k) niewykonanie godziny usług z danego dnia, tygodnia, miesiąca nie mogą być kumulowane i realizowane w dniach, tygodniach lub miesiącach następnych;
l)   Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania MOPS w Mikołowie, o każdej zmianie sytuacji bytowej, zdrowotnej podopiecznych, mającej wpływ na realizację zadania, a w sytuacjach nagłych zapewnić im niezbędną pomoc;
m) ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych uzależniona będzie od rodzaju usług, liczby podopiecznych i ich potrzeb i zmieniać będzie się w skali trwania umowy;
n) w przypadkach niemożności świadczenia usług przez daną osobę Zleceniobiorca zapewni odpowiednie zastępstwo, które wymaga uprzedniej akceptacji MOPS w Mikołowie;
o)  udział wynagrodzeń osób realizujących usługi opiekuńcze u klienta nie będzie mniejszy niż 80% przyznanej dotacji;
p)  w ramach udziału własnego Zleceniobiorca ma możliwość wniesienia wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy przy czym:

 • zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu spisanym z wolontariuszem w oparciu o zasady ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • wolontariusz winien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy
 • jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką samą jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu
 • jeżeli wolontariusz ma wykonywać pracę wymagającą odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe
 • w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12 zł za jedną godzinę pracy z zastrzeżeniem, że przepisy powszechne nie wskażą wyższej kwoty;

q)   Zleceniobiorca winien zapewnić bilety komunikacji miejskiej w celu dotarcia osób realizujących zadanie do klientów;
r) wszelkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z realizacją zadania, przeznaczone na jego wykonanie są kosztami kwalifikowalnymi i mogą zostać sfinansowane lub dofinansowane z dotacji np.: wynagrodzenie koordynatora, pokrycie kosztów prowadzenia biura w celu niezbędnym do realizacji zadania, koszty administracyjne. Koszty jednak muszą mieć znamiona kosztów niezbędnych i być zaplanowane w kosztorysie. Koszty administracyjne projektu nie mogą przekroczyć 20% kosztów zadania.
s)    z dotacji nie będą finansowane:

 • zakupy gruntów i budynków,
 • opłaty skarbowe, odsetki od kredytów i pożyczek,
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności oferenta przekraczające potrzeby obsługi zadania, na które została udzielona dotacja,
 • zadania, które już zostały dofinansowane z budżetu Gminy Mikołów;

t)  jakość świadczonych usług podlega kontroli przez pracowników MOPS Mikołów;

Sposób rozliczenia usług opiekuńczych:

a)  wymagane jest prowadzenie przez wykonawcę odrębnie dla każdej osoby objętej usługami ewidencji czasu wykonania czynności zawierającej: datę, czas realizacji usług, sposób realizacji usług, podpis osoby objętej opieką potwierdzający fakt wykonania zlecenia, podpis opiekuna zgodnie z zał. 7 ;
b)  w przypadku, gdy w zakresie świadczonych usług jest zawarta pomoc w uiszczaniu opłat i należności, przyjęcie pieniędzy przez osobę wykonującą usługi winno być pisemnie pokwitowane, a osoba objęta opieką winna otrzymać bezwzględnie potwierdzenie wpłaty pieniędzy na cel określony w pokwitowaniu odbioru pieniędzy;
c) Zleceniobiorca do każdego 3-go dnia następnego miesiąca powinien dostarczyć zestawienie ilości godzin usług opiekuńczych wykonanych przez osoby realizujące zadanie zał. 7 oraz kartą realizacji świadczenia według zał. 6;
d) na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji tj. dane osobowe klientów, koszty ewidencji czasu wykonania usługi, niezwłocznego zawiadomienia MOPS o nieobecnościach, zastępstwach;
e)  Zleceniobiorca, który otrzyma dotację z budżetu gminy Mikołów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania

§8

Termin składania ofert i wymagane dokumenty

a) oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 28.12.2015 r. do godziny 17:00;
b) oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, niezależnie od daty stempla pocztowego i zostaną zwrócone wykonawcom;
c) oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Mikołów w 2016 roku”. Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym należy dostarczyć;

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. wykaz osób przewidzianych do wykonania zadania zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia wraz z podaniem ich kwalifikacji;
 3. wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert konkursowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które podmiot wykonał w zakresie objętym konkursem ofert zgodnie z załącznikiem nr 5 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
 4. szczegółową kalkulację 1 godziny usług opiekuńczych;
 5. dokument, oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 ogłoszenia;
 6. kopie dokumentów muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 

Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając korektę opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

§9

Ofertę należy sporządzić według następujących zasad:

a)  oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wykonawcy czy zgłoszonego przez niego projektu zaznaczyć poprzez zapis „nie dotyczy”;
b) zabrania się dokonywania zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty;
c)oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu

Upoważniona do kontaktów z oferentami:

Aleksandra Stolarska 32 32 42 668

§10

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

a)  oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa;
b)  Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • formalne wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 • merytoryczne wskazane w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

c)  spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do oceny merytorycznej;
d)  ocena oferty będzie dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji konkursowej w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej;
e) kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert;
f)  oferta jest zgodna z statusem podmiotu składającego ofertę;
g)  wyboru oferty dokonuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
h)  od decyzji Burmistrza Mikołowa, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
i)  wyniki dokonania wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, na stronie internetowej oraz w bip. O wyniku konkursy Zleceniobiorca zostanie powiadomiony na piśmie.

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. 

§11

Warunki zawarcia Umowy:

a)   wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
b)  w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności – korekta harmonogramu;
c)    złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru, ewidencji ze stanem faktycznym w dniu podpisania Umowy;
d)   podanie numerów dowodów osobistych osób uprawnionych do podpisania Umowy;
e)    oferent zobowiązany jest po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji w ciągu 7 dni, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:

 • zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załącznik do umowy
 • potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy

§12

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadania publicznego w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w 2015 r. udzielono dotacji w kwocie: 128 600,00 zł.

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1

Stowarzyszenie "UŚMIECH"

5 600,00 zł

2

Stowarzyszenie SILOE

8 000,00 zł

3

Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej Mikołów

9 000,00 zł

4

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

6 500,00 zł

5

Fundacja ARKA NOEGO

3 850,00 zł

6

Stowarzyszenie SILOE

1 650,00 zł

7

Centrum Społecznego Rozwoju + Mikołowskie Towarzystwo Charytatywne

30 000,00 zł

8

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie

54 000,00 zł

9

Centrum Społecznego Rozwoju

10 000,00 zł

W 2014 roku na realizację zadań publicznych w dziedzinie „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej” przyznano dotacje w łącznej wysokości 29 315,00 zł.

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1.

Stowarzyszenie „UŚMIECH”

6 150,00 zł,

2.

Mikołowskie Towarzystwo Charytatywne

3 700,00 zł

3.

Stowarzyszenie SILOE

8 665,00 zł

4.

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski Mikołów

10 800,00 zł