Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015 – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w roku 2015 w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w roku 2015 w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów

§2

Konkurs obejmuje następujące zadanie:

Świadczenie usługi schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów w okresie od 15 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Zakres zadania: Świadczenie usługi schronienia na rzecz podopiecznych MOPS w Mikołowie.

Ilości miejsc do zapewnienia przez Oferenta na potrzeby bezdomnych gminy Mikołów:

Część I
mężczyźni– 15 - 20
Część II
kobiety – 1 - 3
Część III
mężczyźni chorzy i/lub niepełnosprawni– 2 - 4
Część IV
kobiety chore i/lub niepełnosprawne – 1- 3
Część V
ogrzewalnia – 3
Część VI
matki lub ojcowie z dziećmi - 1  - 3 osób dorosłych + dzieci/dziecko.
Część I

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w placówce odległej o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych mężczyzn oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko lub noclegownia powinno gwarantować:

1) całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,
2) zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,
3) pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka (dopuszczalne łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, stół z krzesłami,
4) w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 o C,
5) zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,
6) zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący schronisko lub noclegownię, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest jednocześnie do:

1) prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,
2) zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,
3) prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,
4) zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,
5) zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,
6) zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,
7) zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,
8) zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,
9) zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,
10) odwszawiania osób bezdomnych,
11)  pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej pomocy wymagają,     
12)  stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, w szczególności z pracownikiem socjalnym zajmującym się osobami bezdomnymi,
13) prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,
14) zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,
15) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki,
16) udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie,

Część II

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w placówce odległej o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych kobiet oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko lub noclegownia powinno gwarantować:

1) całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,
2) zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,
3) pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka (dopuszczalne łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, stół z krzesłami,
4) w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 o C,
5) zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,
6) zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący schronisko lub noclegownię, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest  jednocześnie do:

1) prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,
2) zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,
3) prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,
4) zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,
5) zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,
6) zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,
7) zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,
8) zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,
9) zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,
10) odwszawiania osób bezdomnych,
11) pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej wymagają,     
12)  stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, w szczególności z pracownikiem socjalnym zajmującym się osobami bezdomnymi,
13) prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,
14) zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,
15) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki,
16) udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Część III

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usługi schronienia w placówce odległej o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych mężczyzn chorych i/lub niepełnosprawnych wymagających pomocy pielęgniarskiej z całodobową opieką sanitariusza oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w tym w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko lub noclegownia wymagających opieki powinno gwarantować:

1) całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,
2) zapewnienie stałej opieki sanitariusza,
3) zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,
4) zapewnienie niezbędnych środków opatrunkowych,
5) zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,
6) pokoje z oknami, nie więcej niż 10 osobowe, wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, stół z krzesłami,
7) w okresie grzewczym zapewnienie temperatury nie niższej niż  18 o C,
8) zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,
9) zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący schronisko lub noclegownię, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest  jednocześnie do:

1) prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,
2) zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,
3) zapewnienie stałej opieki sanitariusza,
4) zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,
5) zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,
6) prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,
7) zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,
8) zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,
9) zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,
10) zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,
11)  zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,
12)  odwszawiania osób bezdomnych,
13)  pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej wymagają,     
14)  stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w szczególności z pracownikiem zajmującym się osobami bezdomnymi,
15)  prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,
16)  zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,
17)  zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki,
18)  udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Część IV              

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w placówce odległej o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych kobiet chorych i/lub niepełnosprawnych wymagających pomocy pielęgniarskiej z całodobową opieką sanitariusza oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w tym w wybranych przypadkach w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności).

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Schronisko lub noclegownia wymagających opieki:

1) całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,
2) zapewnienie stałej opieki sanitariusza,
3) zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,
4) zapewnienie niezbędnych środków opatrunkowych,
5) zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,
6) pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, stół z krzesłami,
7) w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 o C,
8) zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,
9) zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący schronisko lub noclegownię, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest  jednocześnie do:

1) prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,
2) zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,
3) zapewnienie stałej opieki sanitariusza,
4) zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza,
5) zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,
6) prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,
7) zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,
8)  zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,
9)  zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,
10) zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,
11)  zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,
12)  odwszawiania osób bezdomnych,
13)  pomocy w utrzymaniu higieny osobistej dla osób, które takiej wymagają,     
14)  stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w szczególności z pracownikiem zajmującym się osobami bezdomnymi,
15)  prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,
16)  zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,
17)  zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki,
18)  udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Część V

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w placówce odległej o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem (1 gorący posiłek) i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) również pod wpływem alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych, które nie zagrażają życiu, zdrowiu innych osób przebywających w placówce. Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

Placówka niskoprogowa np. „ogrzewalnia”:

1) miejsce gdzie osoba bezdomna może spędzić noc (pomieszczenie wyposażone w ławki lub krzesła),
2)  w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 o C,
3) możliwość podania osobie bezdomnej gorących płynów (np. herbaty) oraz jednego gorącego posiłku.
Prowadzący placówkę niskoprogową, świadczący opisany przedmiot zamówienia zobowiązany jest  jednocześnie do:
1) stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, w szczególności z pracownikiem socjalnym zajmującym się osobami bezdomnymi,
2)  prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,
3)  zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,
4)  zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego w razie zaistnienia takiej potrzeby,
5) udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Część VI

Zadaniem konkursowym jest świadczenie usług schronienia w miejscu oddalonym o nie więcej niż 1h jazdy drogami publicznymi od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych matek z dziećmi lub ojców z dziećmi oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych (w tym w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności), umożliwienia kontynuacji nauki dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.

Placówki świadczące usługi schronienia, mają obowiązek przyjąć wszystkich bez wyjątku bezdomnych, posiadających skierowanie z MOPS w Mikołowie oraz osoby bezdomne kierowane interwencyjnie przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania.

 

Placówka dla bezdomnych matek z dziećmi lub bezdomnych ojców z dziećmi:

1) całodobowe przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności i poszanowania godności,
2) zapewnienie opieki psychologicznej,
3) zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą,
4) pokoje z oknami, maksymalnie 10 osobowe, wyposażone w łóżka, szafy ubraniowe, stół z krzesłami,
5) w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18 o C,
6) zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne lub innych stanowiących zagrożenie dla współmieszkańców,
7)  zapewnienie odpowiedniego miejsca umożliwiającego mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłków.

Prowadzący placówkę, świadczący opisane zadanie zobowiązany jest  jednocześnie do:

1) prowadzenia pracy socjalnej w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych,
2) zawieranie oraz prowadzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
3) umożliwienia kontynuacji nauki dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
4) zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego,
5) prowadzenie doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego,
6) zapewnienie kontaktu z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy,
7) zapewnienia trzech posiłków dziennie, w tym jednego posiłku gorącego w miejscu do tego przeznaczonym,
8) zmiany odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienia wyprania brudnej,
9) zapewnienie czystej pościeli i bielizny pościelowej,
10)  zapewnienia środków higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości,
11)  odwszawiania osób bezdomnych,    
12)  stałej współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w szczególności z pracownikiem zajmującym się osobami bezdomnymi,
13)  prowadzenie rejestru osób przebywających w placówce,
14)  zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę,
15)  zapewnienia poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki,
16)  udostępnienie kontaktu e-mail w celu możliwości szybkiego kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Dodatkowe wymagania do zadania:

a)  ogłaszający konkurs żąda od podmiotu wyłonionego w konkursie w przypadku usytuowania schroniska lub noclegowni w odległości powyżej 50 km od siedziby MOPS Mikołów – zapewnienia transportu osobie bezdomnej własnym transportem wykonawcy na koszt wykonawcy;
b) podmiot wyłoniony w konkursie będzie zatrudniał pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje tj. zapewni, co najmniej:
- osobę kierującą placówką,
- opiekuna,
- pracownika socjalnego,
- opiekę pielęgniarską, przewidzianymi do wykonywania usług schronienia mających doświadczenie w realizacji zadań wynikających z ogłoszenia o konkursie;
c) podmiot wyłoniony w konkursie winien zapewnić w każdym miesiącu świadczonej usługi odpowiednią, zgodną z treścią opisu zadania ilość miejsc dla osób bezdomnych (w zależności od części zadania), przez cały okres trwania umowy;
d) przyjmowanie osób bezdomnych do placówki będzie odbywać się całodobowo;
e) podmiot wyłoniony w konkursie jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiednich warunków dotyczących stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa p.poż i sanitarno-higienicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu wykonawca zawierając umowę winien złożyć stosowne oświadczenia w wyżej wymienionym zakresie;
f) osoby przewidziane do realizacji zadania winny podpisać zobowiązanie do zachowania tajemnic prawnie chronionych;
g) wykonawca zapewni dla osób bezdomnych niezbędną odzież;
h) wykonawca będzie przekazywać mieszkańcom placówki korespondencję kierowaną do nich przez MOPS Mikołów.
i)  mile widziane rekomendacje w zakresie realizacji usług, szczególnie udzielone przez powiatowe centra pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej w okresie 2 lat od dnia składania oferty – jako załącznik do oferty;

 

§3

Realizacja zadania obejmuje okres od 15 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Wyklucza się możliwość refundacji kosztów poniesionych przed terminem realizacji zadania.

§4

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118);
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne;
e)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, lecz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

§5

 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia. Wsparcie realizacji zadania oznacza dofinansowanie kosztów jego realizacji do  96%, przy czym wkład finansowy oferenta, na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Mikołów lub wartość wkładu osobowego nie może być niższy niż  4% całkowitego kosztu realizacji zadania.
 2. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy zadania (np. umowa, inny dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta o złożeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego z innego źródła niż budżet Gminy Mikołów wraz z podaniem terminu rozpatrzenia złożonego wniosku, wyciąg z rachunku bankowego).

Na realizację zadania Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 70 000,00 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określona została na podstawie projektu uchwały budżetowej. Burmistrz Miasta Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

Ponadto Burmistrz Miasta Mikołowa zastrzega sobie prawo zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel. 

§6

Zasady przyznania dotacji:

a) dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
b) podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Mikołów a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;
c)  umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzory sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
d) dotacja na realizację zadania przekazana zostanie w ciągu 30 dni od podpisania umowy;
e) dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym;

§7

1.       Warunki realizacji zadania

a) zadania będą realizowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej dla każdego podopiecznego indywidualnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie;
b) w przypadku rezygnacji, śmierci osoby objętej usługami albo braku zasadności dalszego udzielania wsparcia, usługi świadczone będą dla odpowiednio umniejszonej liczby osób;
c) szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa;
d) podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej;
e) wykonawca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie pełniła dyżur. Osoba ta będzie odpowiedzialna za organizację usług opiekuńczych. Stały kontakt telefoniczny  będzie zapewniony zarówno dla pracowników MOPS Mikołów jak i pracowników straży miejskiej i policji w dni robocze i ustawowo wolne, również w nocy;
f)  zastrzega się prawo kontroli prawidłowości wykonania usługi o każdej porze i w każdym miejscu;
g) podmiot wyłoniony w konkursie obowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia MOPS dokumentacji: - list obecności, kartotek klientów skierowanych przez MOPS lub interwencyjnie kierowanych przez służby mundurowe lub jednostki budżetowe gminy Mikołów bez skierowania, - dokumentów współpracy klientów z innymi placówkami, policją, i innymi instytucjami;
h) koszty z tytułu wykonania umowy ponosi placówka wyłoniona w konkursie, która winna zabezpieczyć: - narzędzia, - materiały, - środki transportu, - odzież itp. dla prawidłowego wykonania umowy;
i)  wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania MOPS o niezgłoszeniu się, nieprzebywaniu klienta w placówce przez okres dłuższy niż kolejne 2 dni;
j)  wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub telefonicznego poinformowania o sytuacji wydalenia klienta z placówki z podaniem przyczyny, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zdarzenia;
k) w ramach udziału własnego wykonawca ma możliwość wniesienia wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy przy czym:

 •  
  • zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu spisanym z wolontariuszem w oparciu o zasady ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • wolontariusz winien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy
  • jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką samą jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu
  • jeżeli wolontariusz ma wykonywać pracę wymagającą odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe
  • w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 10 zł za jedną godzinę pracy;

l) wszelkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z realizacją zadania, przeznaczone na jego wykonanie są kosztami kwalifikowalnymi i mogą zostać sfinansowane lub dofinansowane z dotacji np.: wynagrodzenie koordynatora, pokrycie kosztów prowadzenia biura w celu niezbędnym do realizacji zadania, koszty administracyjne. Koszty jednak muszą mieć znamiona kosztów niezbędnych i być zaplanowane w kosztorysie;
m)  z dotacji nie będą finansowane:

 • zakupy gruntów i budynków,
 • podatki, opłaty skarbowe, odsetki od kredytów i pożyczek,
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności oferenta przekraczające potrzeby obsługi zadania, na które została udzielona dotacja,
 • zadania, które już zostały dofinansowane z budżetu Gminy Mikołów;

n)  jakość świadczonych usług podlega kontroli przez pracowników MOPS Mikołów;
o) z rocznej kwoty dotacji na leki i środki farmaceutyczne dla bezdomnych kierowanych z gminy Mikołów może być przeznaczona kwota nie wyższa niż 5.000zł;
p) oferent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów poświadczających prawo zajmowania lokalu, w którym realizowane będzie zadanie np.: akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu. W przypadku realizowania zadania w kilku miejscach, należy dołączyć dokumenty poświadczające prawo zajmowania wszystkich lokali.

 

2.       Sposób rozliczenia usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów:

a)  Zleceniobiorca do każdego 5-go dnia miesiąca powinien dostarczyć do MOPS Mikołów rozliczenie za faktycznie wykonane w miesiącu poprzednim godziny usług schronienia;
b)  na Zleceniobiorcy spoczywa odpowiedzialność za dochowanie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych a wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz za przygotowanie dokumentów tj. ewidencji mieszkańców placówki, list obecności klientów;
c)  w przypadku mniejszej ilości osób potrzebujących pomocy w postaci schronienia zastrzega się prawo niewykorzystania wszystkich miejsc noclegowych. Zapłata nastąpi za faktyczną liczbę osób bezdomnych korzystających ze wsparcia w placówce;
d)  Zleceniobiorca, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Mikołów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania
e)  Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia  do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni miesięcznych informacji do MOPS Mikołów składających się z :

 • ewidencji mieszkańców placówki kierowanych przez MOPS Mikołów oraz inne podmioty w trybie interwencyjnym – załącznik nr 5
 • list obecności podpisanych przez osoby bezdomne – załącznik nr 6 

§8

Termin składania ofert i wymagane dokumenty

a)  oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 30.07.2015 do godziny 15.30;

b) oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, niezależnie od daty stempla pocztowego i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania;

c) oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów w 2015 roku”.  Wraz z wypełnionym formularzem oferty należy dostarczyć:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. aktualny Statut organizacji;
 3. wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert konkursowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które podmiot wykonał w zakresie objętym konkursem ofert zgodnie z załącznikiem nr 4 z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
 4. oświadczenie, dokument o którym mowa w § 5 pkt 2 ogłoszenia.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem.

Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając korektę opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

§9

Ofertę należy sporządzić według następujących zasad:

a)  oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wykonawcy czy zgłoszonego przez niego projektu zaznaczyć poprzez zapis „nie dotyczy”;
b) zabrania się dokonywania zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty;
c)oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu

§10

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

a) oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa;
b) Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • formalne wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 • merytoryczne wskazane w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

c) spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do oceny merytorycznej;
d) ocena oferty będzie dokonywana na podstawie średniej arytmetycznej punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji konkursowej w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej;
e)  kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert;
f)  oferta jest zgodna z statusem podmiotu składającego ofertę;
g)  wyboru oferty dokonuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
h)  od decyzji Burmistrza Mikołowa, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
i)  wyniki dokonania wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, na stronie internetowej oraz bip. O wyniku konkursy wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

§11

Warunkiem zawarcia Umowy będzie:

a) wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
b) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności – korekta harmonogramu;
c) złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru, ewidencji ze stanem faktycznym w dniu podpisania Umowy;
d) podanie numerów dowodów osobistych osób uprawnionych do podpisania Umowy;
e) oferent zobowiązany jest po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:

zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załącznik do umowy

 • potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy

§12

Na realizację zadania publicznego w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w 2015 r. udzielono dotacji:

Lp.

Organizacja

Kwota

1

Stowarzyszenie "UŚMIECH"

5 600,00 zł

2

Stowarzyszenie SILOE

8 000,00 zł

3

Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej Mikołów

9 000,00 zł

4

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

6 500,00 zł

5

Fundacja ARKA NOEGO

3 850,00 zł

6

Stowarzyszenie SILOE

1 650,00 zł

 

Razem

34 600,00 zł

Na realizację zadania publicznego w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w 2014 r. udzielono dotacji:

Lp.

Organizacja

Kwota

1

Stowarzyszenie "UŚMIECH"

6 150,00 zł

2

Mikołowskie Towarzystwo Charytatywne

3 700,00 zł

3

Stowarzyszenie "Siloe"

8 665,00 zł

4

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Mikołów

10 800,00 zł

 

Razem

29 315,00 zł