Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2015 roku w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów.

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów: „Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015”.

§2

 1. Konkurs obejmuje następujące zadanie:

Rozdysponowanie przydziału żywności w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.

 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • magazynowanie żywności,
 • transport żywności w granicach administracyjnych gminy Mikołów,
 • załadunek i rozładunek żywności,
 • wydawanie żywności osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.
 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania,
 • oświadczenie o posiadaniu uprawnień do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)
 • przestrzeganie zasad nałożonych Wytycznymi Instytucji zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.
 1. Dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym.

§3

Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do końca 2015 roku. Wyklucza się możliwość refundacji kosztów poniesionych przed terminem realizacji zadania.

§4

Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenia gminne.

§5

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są :

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118);
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne;
e)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Przedmiot działalności statutowej podmiotu składającego ofertę powinien być zgodny z zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu tj. posiadać zadania z zakresu wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej.

§6

 1. Na realizację zadania Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 30 000 PLN
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania określona została na podstawie uchwały budżetowej. Burmistrz Miasta Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.
 3. Ponadto Burmistrz Miasta Mikołowa zastrzega sobie prawo zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb, w zakresie realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

§7

 1.  Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia. Wsparcie realizacji zadania oznacza dofinansowanie kosztów jego realizacji do 96 %, przy czym wkład finansowy oferenta, na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Mikołów lub wartość wkładu osobowego nie może być niższy niż 4 % całkowitego kosztu realizacji zadania.
 2. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy zadania (np. umowa, inny dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta o złożeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego z innego źródła niż budżet Gminy Mikołów wraz z podaniem terminu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz wyciąg z rachunku bankowego).

§8

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25). Wzór oferty realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1.

§9

1.      Termin składania ofert i wymagane dokumenty

a) oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 30 lipca 2015 do godziny 15:30;
b) oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, niezależnie od daty stempla pocztowego i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania;
c) oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)”, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym należy dostarczyć:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. aktualny statut organizacji;
 3. kopie dokumentów muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 
 4. Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
 5. złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 6. wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając korektę opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

§10

1.      Ofertę należy sporządzić według następujących zasad:

a)  oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wykonawcy czy zgłoszonego przez niego projektu zaznaczyć poprzez zapis „nie dotyczy”;
b) zabrania się dokonywania zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty;
c) oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

 1. Formularz oferty można pobrać w Urzędzie Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu

§11

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

a) oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa;
b) Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • formalne wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 • merytoryczne wskazane w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

c) spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do oceny merytorycznej;
d) ocena oferty będzie dokonywana na podstawie liczby punktów przyznanych przez Komisję w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia
e)  kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert;
f)  oferta jest zgodna ze statusem podmiotu składającego ofertę;
g) wyboru oferty dokonuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
h) od decyzji Burmistrza Mikołowa, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
i)  wyniki dokonania wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, na stronie internetowej oraz w bip. O wyniku konkursu wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.

 

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

§12

Zasady przyznania dotacji

a)  dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
b) podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Mikołów a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;
c) umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzory sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
d) dotacja na realizację zadania zostanie przekazana w ciągu 30 dni od podpisania umowy;
e) dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym;
f)  nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

§13

 1. Warunki realizacji zadania

a) szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa;
b) podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy
c) zleceniobiorca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie dostępna;
d) zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania MOPS w Mikołowie, o każdej zmianie sytuacji bytowej, zdrowotnej podopiecznych, mającej wpływ na realizację zadania;
e) zleceniobiorca ma możliwość wniesienia wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy przy czym:

 • zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu spisanym z wolontariuszem w oparciu o zasady ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • wolontariusz winien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy
 • jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką samą jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu
 • jeżeli wolontariusz ma wykonywać pracę wymagającą odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe
 • w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 10 zł za jedną godzinę pracy;

f) koszty pokrywane z dotacji: koszty transportu żywności, koszty załadunku i rozładunku żywności (umowy zlecenie, o dzieło), koszty magazynowania żywności, w tym zatrudnienie osoby prowadzącej magazyn żywności.
g) z dotacji nie będą finansowane:

 • zakupy gruntów i budynków,
 • podatki, opłaty skarbowe, odsetki od kredytów i pożyczek,
 • pokrycie kosztów bieżącej działalności oferenta przekraczające potrzeby obsługi zadania, na które została udzielona dotacja,
  • zadania, które już zostały dofinansowane z budżetu Gminy Mikołów;

h) gmina posiada uprawnienia kontrolne względem realizatora zadania;
i) kontroli podlegają stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy.

2.      Sposób rozliczenia zadania:

a) na zleceniobiorcy spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
b) rozliczenie zadania publicznego następuje na podstawie dokumentów księgowych, których data wystawienia i zapłaty mieści się w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, wskazanego w umowie;
c) kompensata należności nie będzie uznawana w rozliczeniu;
d) zleceniobiorca, który otrzyma dotację z budżetu gminy Mikołów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

§14

Warunkiem zawarcia umowy będą:

a) wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
b) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności – korekta harmonogramu;
c) złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru, ewidencji ze stanem faktycznym w dniu podpisania Umowy;
d) podanie numerów dowodów osobistych osób uprawnionych do podpisania Umowy;
e) oferent zobowiązany jest po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji w ciągu 7 dni, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:

 • zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załącznik do umowy
 • potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy

§15

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1.

Stowarzyszenie "UŚMIECH"

5 600,00 zł

2.

Stowarzyszenie SILOE

8 000,00 zł

3.

Zarząd Miejski Polski Komitet Pomocy Społecznej Mikołów

9 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

6 500,00 zł

5.

Fundacja ARKA NOEGO

3 850,00 zł

6.

Stowarzyszenie SILOE

1 650,00 zł

Na realizację zadania publicznego w dziedzinie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w 2015 r. udzielono dotacji w kwocie: 34 600,00 zł.

W 2014 roku na realizację zadań publicznych w dziedzinie „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej” przyznano dotacje w łącznej wysokości 29 315,00 zł.

Lp.

Nazwa organizacji

Przyznana kwota

1.

Stowarzyszenie „UŚMIECH”

6 150,00 zł,

2.

Mikołowskie Towarzystwo Charytatywne

3 700,00 zł

3.

Stowarzyszenie SILOE

8 665,00 zł

4.

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski Mikołów

10 800,00 zł