Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie: „Ochrona
i promocja zdrowia” 

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w roku 2015: „Ochrona i promocja zdrowia”.

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów: „Ochrona i promocja zdrowia”.

§2

1. Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których wykonanie będzie się odbywać od dnia zawarcia umowy do nieprzekraczalnego terminu 31.12.2015 r. Wyklucza się możliwość refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

2. Oferty na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności powinny dotyczyć zadań w zakresie:

 • podejmowania działań promujących zdrowy styl życia i upowszechniających wiedzę na temat właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych.

3. Dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym

§3

Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie gminne.

§4

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118);

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Przedmiot działalności statutowej podmiotu składającego ofertę powinien być zgodny z zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu tj. posiadać zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

§5

Na realizację zadań Burmistrz Mikołowa zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości łącznej 5 000,00 zł.

§6

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25). Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1.

§7

1. Termin złożenia oferty - do dnia 20.03.2015 r. do godz. 1530 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie Rynek 16 (pokój 1) w zapieczętowanych kopertach opisanych "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów - „Ochrona i promocja zdrowia w 2015 roku”.

2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, które nie zostaną uzupełnione i/lub skorygowane w wyznaczonym terminie albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wraz z wypełnionym formularzem oferty należy złożyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

2.1 Zakłada się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie do 3 dni roboczych od daty wezwania podmiotu, który złożył ofertę w danym konkursie.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Środki pochodzące
z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania. Dotacja nie będzie przeznaczona na wydatki niezwiązane z realizacją zadania.

5. Formularz oferty można pobrać w pokoju 1 Urzędu Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.mikolow.eu lub www.fundusze.mikolow.eu.

 

§8

1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Mikołowa.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami,  
w zakresie opisanym w ofercie.

4. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a) formalne wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny formalnej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego)
oraz
b) merytoryczne wskazane w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia (Karta oceny merytorycznej oferty złożonej w konkursie na realizację zadania publicznego)

5. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do dalszej oceny merytorycznej.

6. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie liczby punktów przyznanych przez Komisję w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

7. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

8. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie, zaś wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mikolow.eu oraz na stronie internetowej urzędu www.fundusze.mikolow.eu 

9. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§9

1. Warunkiem zawarcia umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania jest:

a) wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;

b) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności harmonogramu;

c) złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem faktycznym 
w dniu podpisania umowy.

 d) wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy wraz z podaniem ich numerów dowodów osobistych .

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. z  2011, nr 6 poz. 25). Wzór sprawozdania z wykonania zadania -Załącznik nr 4.

§10

Na realizację zadań publicznych w 2015 roku w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji w kwocie 26 990,00 zł.

 • Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie - 1 800,00 zł.
 • Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie – 6 700,00 zł.
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie – 7 220,00 zł.
 • Stowarzyszenie „UŚMIECH” - 1 720,00 zł.
 • Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA – 3 550,00 zł.
 • Stowarzyszenie ANIMA HUMANA – 2 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat – „Wymyślanka”  - 4 000,00 zł.

Na realizację zadań publicznych w 2014 roku w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji w kwocie 21 040,00 zł.

 • Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie- 1 370,00 zł
 • Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie- 5 400,00 zł
 • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym- 1 700,00 zł
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie- 7 550,00 zł
 • Stowarzyszenie Pomocna Dłoń- Krystyn i Sympatyków- 3 900,00 zł
 • Stowarzyszenie „UŚMIECH”- 1 120,00 zł.

§11

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyn,
b) zmiany terminu składania ofert.