BURMISTRZ MIKOŁOWA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 1061/32 o powierzchni 0,4949 ha, położonej w Mikołowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, obręb Mikołów, zapisanej w jednostce rejestrowej G.849 jako użytek Ps IV, B oraz Lz oraz w księdze wieczystej KA1M/00062129/6 Sądu Rejonowego  w Mikołowie.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/464/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. nieruchomość określona jest jako:

68ZE – tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy

K5Z1/2 – projektowana droga zbiorcza jako adaptacja istniejących elementów infrastruktury komunikacyjnej. Szerokość w liniach rozgraniczających: 20 m.

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Działka nr 1061/32 o powierzchni 0,4949 ha zabudowana jest budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 9 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ul. Marii Skłodowskiej-Curie o nawierzchni gruntowej. Dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej w odległości ok. 300 m. Nieruchomość jest nieogrodzona, niezagospodarowana, położona na terenie o lekkim nachyleniu,  w kształcie zbliżonym do trójkąta, zadrzewiona i zakrzaczona. Ponadto jest nieuzbrojona, sieć eNN – w drodze. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2015, poz. 1774 ze zmianami) upłynął w dniu 2.09.2016 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. o godz. 11.30 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 230.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

Cena sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych) do dnia 16 stycznia 2017 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. Z 2014, poz. 1380 ze zmianami).

Zgodnie z art. 2a Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2012.803 ze zm.) nabywcą nieruchomości rolnej może być:

1) rolnik indywidualny
2) jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, kościelna osoba prawna, park narodowy
3) inny podmiot, niż wymieniony wyżej – za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

W takim przypadku Gmina jako zbywca nieruchomości wystąpi do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o wydanie powyższej decyzji.

Umowa notarialna zostanie zawarta po wydaniu niniejszej decyzji przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na zbycie nieruchomości, umowa notarialna nie zostanie zawarta a wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ponadto będzie zobowiązana do niezwłocznego dostarczenia dokumentów niezbędnych do wydania decyzji przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z art. 2b w/w ustawy Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej  10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Nabyta nieruchomość nie może być w tym okresie (10 lat od przeniesienia własności) zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy może wyrazić zgodę na dokonanie w/w czynności jeśli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz.1490).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 561 lub 567, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu