Burmistrz Mikołowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż 358/717 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołów, składającej się z:

1) lokalu nr 1 (garaż nr 2) o powierzchni użytkowej 17,9 m2 wraz z przynależnym do niego udziałem wynoszącym 179/717 w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności działki nr 2396/81 o całkowitej powierzchni 0,0336 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00067389/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie, 

2) lokalu nr 2 (garaż nr 1) o powierzchni użytkowej 17,9 m2 wraz z przynależnym do niego udziałem wynoszącym 179/717 w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w prawie własności działki nr 2396/81 o całkowitej powierzchni 0,0336 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00067389/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie. 

Nieruchomość położona w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja, zapisana w księdze wieczystej KA1M/00067389/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.6194 jest własnością Gminy Mikołów w 358/717 częściach oraz osób fizycznych – właścicieli lokalu nr 3 w 359/717 częściach w prawie własności działki nr 2396/81 o całkowitej powierzchni 0,0336 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00067389/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja, jednej z głównych ulic Mikołowa, biegnącej od centrum miasta do granicy z Łaziskami Dolnymi.

Posiada dostęp do drogi publicznej ul. Konstytucji 3  Maja przez działkę gminną, oznaczoną numerem 2007/81. Jej sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz budynek handlowo-usługowy.

W pobliżu nieruchomości znajduje się kryta pływalnia, szkoła podstawowa i gimnazjum, hala sportowa oraz park Planty.

Na działce nr 2396/81 o powierzchni 0,0336 ha, objętej księgą wieczystą KA1M/00067389/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie znajduje się budynek mieszczący 3 samodzielne lokale użytkowe, w tym: garaże nr 1 i 2, będące własnością Gminy Mikołów oraz lokal nr 3, stanowiący własność osób fizycznych

Budynek, wybudowany w latach 80-tych ubiegłego stulecia, położony jest w drugiej linii zabudowy.

Jest murowany, elewacja otynkowana popękana, stropodach kryty papą. Ściany wewnętrzne otynkowane, posadzka betonowa. Lokale wyposażone są w instalację wodną i energetyczną. Normatywne zużycie techniczne spowodowane jest czasokresem użytkowania. 

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Garaż nr 2 obciążony jest Umową najmu lokalu użytkowego Nr BOO3.7151.1.59.2014 z dnia 10.09.2014 r.  zawartą na czas nieoznaczony z wynajmującą ¦ Gminą Mikołów, czyli zbywcą.
Garaż nr 1 obciążony jest Umową najmu lokalu użytkowego Nr BOO3.7151.1.81.2014 z dnia 3.11.2014 r.  zawartą na czas nieoznaczony z wynajmującą ¦ Gminą Mikołów, czyli zbywcą
W przypadku zbycia nieruchomości jej nabywca wstępuje w stosunek najmu, jako wynajmujący, w miejsce zbywcy (na podstawie przepisu art. 678 § 1 kodeksu cywilnego).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr L/1030/2010 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie zmian   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (obszar "CENTRUM") określona jest symbolem:
U 02 ¦ tereny usług i drobnej wytwórczości (pod lokalizację zabudowy usługowej)
Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty garażowe i gospodarcze, obiekty zaplecza technicznego, socjalnego i biurowego, obiekty małej architektury, drogi dojazdowe wewnętrzne, miejsca parkingowe.
Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

 

 

 

Cena wywoławcza 

Cena wywoławcza lokalu nr 1 (garaż nr 2) wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz udziałem w prawie własności działki    wynosi 15.000 zł.
Cena wywoławcza lokalu nr 2 (garaż nr 1) wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz udziałem w prawie własności działki    wynosi 15.000 zł.
Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 20 stycznia 2017 o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11.

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1.500 zł za jeden lokal do dnia 16 stycznia 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia z dniem podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦  osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
¦ osoby prawne – wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją,

Dodatkowe informacje:

¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014,  poz. 1380).
¦  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.
¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).
¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28.10.2016 r. 

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu