BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza  II  przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 1168/5 o powierzchni 1,2361 ha, położonej w Mikołowie przy ul. Poprzecznej, obręb Mikołów, zapisanej w jednostce rejestrowej G.775 jako użytek R IVa i R IVb oraz w księdze wieczystej KA1M/00059799/9 Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/416/2004 z dnia 30.11.2004 r. nieruchomość określona jest jako:

169 MNU – tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy
167 RP – tereny upraw rolniczych i sadów bez możliwości zabudowy
K10L1/2 – ulica lokalna do adaptacji. Szerokość w liniach rozgraniczających 20m.

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Mikołowie przy ul. Poprzecznej. Działka nr 1168/5 o powierzchni 1,2361 ha posiada kształt zbliżony do prostokąta. Porośnięta jest chwastami, trawą, krzewami, drzewami samosiejkami. Poziom powierzchni terenu działki znajduje się powyżej poziomu powierzchni drogi. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Poprzecznej poprzez działkę nr 582/5 zajętą przez skarpę i rów odwadniający, będącą własnością gminy oraz do sieci uzbrojenia terenu przebiegających w drodze w postaci kanalizacji sanitarnej i sieci energetycznej. Wodociąg znajduje się w odległości ok. 100 m. Południową część działki przecina gazociąg. Nad północnym fragmentem działki przebiega linia energetyczna.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2015, poz. 1774 ze zmianami) upłynął w dniu 15.04.2016 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Cena wywoławcza została obniżona po przeprowadzeniu w dniu 14 lipca 2016 pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy  złotych).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%) od powierzchni 1,12 ha o zapisie planu 169 MNU i K10L1/2.

Część działki o powierzchni 0,1202 ha o zapisie planu 167 RP jest zwolniona z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 90.000,00  zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 2 listopada 2016 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. Z 2014, poz. 1380 ze zmianami).

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032)3248 561 lub 567,

gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu