Burmistrz Mikołowa
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 1750/221 o powierzchni 0,0836 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00056688/7 oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 216 jako użytek R IVa, położonej w Mikołowie przy ul. ks. Franciszka Górka, obręb Bujaków, karta mapy 1.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy drodze bocznej ul. ks. Franciszka Górka do ulicy  Szkolnej, w sołectwie Bujaków. Przez sołectwo Bujaków  ? położone na północny zachód od centrum Mikołowa ? przebiegają dwie drogi wojewódzkie DW 925 i 927.

W bezpośrednim sąsiedztwie od północy znajduje się budynek handlowo-usługowy, wzdłuż którego przebiega główna droga – ul. ks. Franciszka Górka o nawierzchni asfaltowej. Po przeciwnej stronie ul. ks. Franciszka Górka  zlokalizowana jest sołtysówka, kościół wraz z ogrodem parafialnym.

Od południa działka graniczy z niezabudowaną działką nr 1749/221 ? wykorzystywaną jako teren zieleni ? przyległą do  ul. Szkolnej, przy której znajduje się  Zespół Szkół nr 3 oraz boisko szkolne.

Dzałka położona jest na terenie płaskim, posiada regularny kształt zbliżony do kwadratu, jest niezabudowana, nieuzbrojona, istnieje możliwość podłączenie do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz energetycznej,  na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Dojazd do działki odbywa się wydzielonymi działkami gminnymi, oznaczonymi numerami 1629/221 oraz 1735/221.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr NR XXVI/368/2004 z dnia 28.09.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa określona jest symbolem:

56MNU ¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (bruttu) o niskiej intensywności zabudowy.

Użytkowanie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, podstawowe usługi bytowe: drobne obiekty handlu, gastronomii i nieuciążliwego rzemiosła, inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej.

Użytkowanie dopuszczalne: drogi dojazdowe, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące. Konieczność zapenienia miejsc parkingowych w obrębie inwestowanych działek dla potencjalnych klientów.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 78.000,- zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 2 września 2016 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11.

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 7.800 ,- zł do dnia 29 sierpnia 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦  osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
¦ osoby prawne – wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją,

Dodatkowe informacje:

¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014,  poz. 1380).
¦  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.
¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).
¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2015, poz. 1774 ze zmianami) upłynął w dniu 13.06.2016 r. 

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu