BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony 

na dzierżawę  na okres trzech lat terenu parkingu usytuowanego przy Urzędzie Miasta Mikołów,  na części działek: nr 1804/51, nr 1056/43 i nr 1057/43 o łącznej powierzchni 860  m2 , z przeznaczeniem pod płatny parking  dla samochodów osobowych.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Mikołów, zapisana jest w księgach wieczystych KA1M/00058350/3, KA1M/00062360/7, KA1M/00058354/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Nieruchomość obciążona jest terminową umową dzierżawy zawartą na  jedno stanowisko parkingowe do dnia 15.10.2016 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2016 roku o godzinie 1300 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za 860 m2 powierzchni parkingu  wynosi 2 580,00 zł i zostanie powiększona o 23 % podatku VAT.

Wylicytowany w przetargu czynsz dzierżawny wraz z podatkiem VAT będzie płatny kwartalnie.

Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawioną nieruchomością tj. podatek od nieruchomości, opłatę z tytułu wywozu odpadów komunalnych związanych z prowadzoną działalnością.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta  na okres 3 lat.

Osoba lub firma, która wygra przetarg i podpisze umowę na dzierżawę parkingu zobowiązana będzie  do:

 1. utrzymania  przedmiotu dzierżawy w należytym stanie technicznym
 2. utrzymania porządku i czystości na parkingu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 3. odśnieżania parkingu,
 4. organizacji i obsługi parkingu zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracy (właściwego oznakowania parkingu płatnego, wskazanie w widocznym miejscu stawek za parkowanie, zapewnienia wyposażenia obsługi parkingu w widoczne odblaskowe ubrania, itp.)
 5. wyznaczenia, oznaczenia i nieodpłatnego udostępniania osobom niepełnosprawnym  jednego bezpłatnego miejsca parkingowego,
 6. zapewnienia możliwości czasowego wjazdu i wyjazdu samochodów dostawczych z zaopatrzeniem dla sklepów usytuowanych przy Rynku w Mikołowie,
 7. nie blokowania wjazdu i wyjazdu  samochodów parkujących na terenie wewnętrznego parkingu Urzędu Miasta oraz zapewnienia swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych,
 8. nieodpłatnego udostępnienia parkingu podczas trwania Dni Mikołowa,
 9. zapewnienia dwóch miejsc parkingowych dla gości Burmistrza Mikołowa – po wstępnym uzgodnieniu terminu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

    wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1000,00 zł  do dnia 30 sierpnia 2016 roku na rachunek w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

    Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

    Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

 • wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego
 • nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu
 • odstąpił od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie - ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonej wysokości i terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - wypis    z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania       nieruchomości i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne, umocowane do działania w imieniu osób prawnych, winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub nikt nie przystąpi do przetargu.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip. mikolow.eu) oraz wywieszone jest na na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, tel.: (32) 32 48 566 lub (32) 32 48 561.