BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony 

na dzierżawę  na okres 10 lat, części działki nr 2522/59 o powierzchni 84 m2, położonej w Mikołowie przy os.  A. Mickiewicza w Mikołowie, z przeznaczeniem pod usytuowanie trzech garaży nietrwale związanych z gruntem.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Mikołów, zapisana jest w księdze wieczystej Nr KA1M/00048242/0 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.800 jako użytek „B.”

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. wyżej opisany teren określony jest symbolem 286MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 roku o godzinie 1300 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16.

W przetargu licytowane będą trzy  stanowiska garażowe.

Uczestnik przetargu może wylicytować jeden udział, który stanowi 1/3 część przeznaczonego do dzierżawy gruntu tj. 28 m2.

Stawka wywoławcza netto miesięcznego czynszu dzierżawnego za jedno stanowisko garażowe wynosi kwotę 50,40 zł  i zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

Wylicytowany w przetargu czynsz dzierżawny wraz  z podatkiem VAT będzie płatny kwartalnie.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca będzie miał obowiązek uiszczać podatek od nieruchomości.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta  na okres 10 lat  zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/450/2016 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat.

Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę na dzierżawę terenu zobowiązana jest  zgłosić inwestycję właściwemu organowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

    wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł do dnia  19 sierpnia 2016 roku w kasie tutejszego Urzędu Miasta lub na rachunek w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

    Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042

    Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

  • wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego
  • nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu
  • odstąpił od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie - ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonej wysokości i terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - wypis    z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania       nieruchomości i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne, umocowane do działania w imieniu osób prawnych, winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą lub nikt nie przystąpi do przetargu.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip. mikolow.eu) oraz wywieszone jest na na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, tel.: (32) 32 48 566 lub (32) 32 48 561, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu