BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza  I  przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mikołowie przy ul. Powstańców Śląskich 1, składającej się z działki nr 1399/49 o powierzchni 0,0396 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00058162/8  Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.734 jako użytek B, karta mapy 10, na której usytuowany jest budynek mieszkalno-usługowy, oficyna i budynek gospodarczy.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń). 

Opis nieruchomości zabudowanej:

Nieruchomość stanowi własność Gminy Mikołów. Położona jest w Mikołowie przy ul. Powstańców Śląskich 1, stanowi działkę ewidencyjną gruntu o nr 1399/49 o powierzchni 0,0396 ha, zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, budynkiem oficyny w zwartej zabudowie szeregowej oraz zabudową gospodarczą w podwórzu (wewnętrzne podwórze około 100 m2 – wąskie i długie, z utwardzeniami i zielenią przydomową). Teren uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową i energetyczną.

Budynek o powierzchni użytkowej 361,5 m2, wzniesiony około 1902 roku w technologii tradycyjnej murowanej, bez podpiwniczenia o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem gospodarczym (niemieszkalnym).

W budynku mieści się 6 lokali mieszkalnych i 2 użytkowe (jeden wejście tylko od podwórza). Lokale niezamieszkałe, bez obciążeń umowami najmu, opróżnione ze sprzętów codziennego użytku. Lokale mieszkalne (powierzchnie: 41,51 m2,  43,42 m2, 65 m2, 43,42 m2, 22,20 m2, 22 m2) mieszczą się: jeden na parterze, dwa na piętrze i dwa na II piętrze oraz w oficynie. Dwa lokale użytkowe znajdują się na parterze. Jeden większy (42,9 m2), z bezpośrednim wejściem z ulicy Powstańców. Drugi, mniejszy (22 m2), zlokalizowany w skrzydle budynku, z dostępem tylko od podwórza. Obiekt wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową. Instalacje odłączone, częściowo wymagające modernizacji lub wymiany. W lokalach (za wyjątkiem jednego, gdzie instalację wykonano samodzielnie, obecnie pozbawiona kotła i grzejników) brak centralnego ogrzewania, które jest realizowane indywidualnie przez poszczególne lokale za pomocą pieców węglowych (kuchennych, kaflowych lub typu koza).

Stan techniczny budynku kwalifikuje się do przeprowadzenia gruntownego remontu. Stan techniczny dachu zarówno konstrukcji jak i pokrycia należy ocenić jako zły.  Występują również problemy z zawilgoceniem ścian fundamentowych. Remontu kapitalnego wymaga również klatka schodowa. Na elewacji cegła licowana na zaprawie cementowo wapiennej z licznymi zabrudzeniami, ubytkami    i spękaniami.

Stan wykończenia w lokalach jest zróżnicowany, od standardowego przez dostateczny do złego. Liczne oznaki zagrzybienia (zawilgocenia), przecieków. Lokale ze względu na zły stan techniczny zostawały cyklicznie wyłączane z użytkowania. Budynek oficyny, w którym znajdowały się pomieszczenia gospodarcze i 1 lokal na piętrze od kilku lat wyłączony jest z użytkowania. Stolarka w budynku zróżnicowana (okna drewniane skrzynkowe i pojedyncze, PCV) cechujące się różnorodnym stanem technicznym (od dobrego do złego) i ubytkami w oszkleniu. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. nieruchomość określona jest symbolem:

120UC – tereny usług centrotwórczych (brutto)

W/w działka położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej – pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych. Podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy.

Budynek nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich znajduje się w wykazie obiektów zabytkowych, nie jest wpisany do rejestru zabytków. Odnośnie obiektu zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nim związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2015, poz. 1774 ze zmianami) upłynął w dniu 18.03.2016 r.

Przetarg odbędzie się 25 maja 2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych)

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Cena sprzedaży podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) do dnia 19 maja 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr  65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

-  dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania  w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. Z 2014, poz. 1380 ze zmianami).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem budynku – Zakładem Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 tel. (32) 32 42 600.

11. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz.1490).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16,  tel. (032)3248 561 lub 567, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu