BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza
 III  przetarg ustny ograniczony 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 3046/81 o powierzchni 0,0165 ha, położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja, obręb Mikołów, zapisanej w jednostce rejestrowej G.629 jako użytek B oraz w księdze wieczystej KA1M/00048242/0 Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Przetarg ograniczony jest dla właścicieli nieruchomości przyległych, ponieważ działka nie posiada dostępu do drogi publicznej i nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

Grunt dzierżawiony jest na podstawie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na zagospodarowanie jako tereny zieleni, zawartej na czas nieokreślony r. z wydzierżawiającym – Gminą Mikołów, czyli zbywcą.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. teren określony jest jako:

271 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Mikołowie. Zlokalizowana pomiędzy zabudową nr 73/8 przy ul. Konstytucji 3 Maja i nr 4 przy ul. Rybickiego. Stanowi nieruchomość niezabudowaną w kształcie trójkąta. Jest ogrodzona, zagospodarowana jako ogród przydomowy dla zabudowy nr 73/8 poprzez zieleń i utwardzenia ciągu komunikacyjnego przy budynku. Nie nadaje się do samodzielnej zabudowy. Uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową (pozostałe  w pobliżu). Nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek przyległych tj. nr 2183/81 i 1611/81.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2015, poz. 1774 ze zmianami) upłynął w dniu 04.09.2015 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 13.30 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które do dnia 7 czerwca 2016 r. w pokoju 16 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 – zgłoszą swoje uczestnictwo, okażą dokument tożsamości oraz złożą oświadczenie, że nieruchomość przyległa stanowi ich własność a także akceptują warunki i przedmiot przetargu.

Lista osób, które spełniają warunki przetargu przedstawiona zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów w dniu 8 czerwca 2016 r.

Wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł (tysiąc złotych) wpłacają osoby zakwalifikowane do przetargu, do 9 czerwca 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. Z 2014, poz. 1380 ze zmianami).

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.