Burmistrz Mikołowa
o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów, obręb Śmiłowice, składającej się z działek 167/10, 41/10, 59/8 o powierzchni 4,1845 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 577 jako użytek Ł III, R IVb, R V, Ł IV, Ls V, dr, karta mapy 2.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Mikołowie pomiędzy ulicami Zgody i Tulipanów, obręb Śmiłowice. Śmiłowice to sołectwo gminy miejskiej Mikołów, położonej w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim. Sołectwo Śmiłowice położone jest w północno-zachodniej części Mikołowa, przy drodze krajowej 44 (Mikołów ¦ Gliwice). Dzielnica ma charakter podmiejski. Zabudowę stanowią w większości budynki jednorodzinne. Obok budynków starszych powstaje nowa zabudowa jednorodzinna.

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane i tereny lasu.

Nieruchomość składa się z trzech działek, które tworzą zwarty obszar o nieregularnym kształcie. Dojazd do nieruchomości od ul. Gliwickiej odbywa się ulicą Zgody i ul. Tulipanów. Nieruchomość posiada dostęp do przebiegających w pobliżu sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz gazowej (w110PE i w90PE, w63PE, gA63PE, ks200). Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. 

Na części działki nr 167/10 zlokalizowana jest tłocznia kanalizacji sanitarnej, do której prowadzony jest dojazd o nawierzchni z kostki betonowej od ul. Tulipanów. Lokalizacja pompowni i sieci kanalizacji wraz z drogą dojazdową zostały uregulowane na zasadzie służebności gruntowej. Środkową część działki nr 167/10 przecina droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej żużlem do sąsiedniej posesji. Dojazd uregulowany prawnie na zasadzie służebności gruntowej. 

 Znajdują się na niej kępy zadrzewień (między innymi brzozy, dęby). 

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość 

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

W dziale III księgi wieczystej wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe oraz ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością:

1. Bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 167/10 zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 pasem gruntu o szerokości 6 metrów na całej długości służebności oraz obszar gruntu o wymiarach 6 m x 6 m pod budowę tłoczni w celu poprowadzenia na niej robót w zakresie budowy tłoczni, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz doprowadzenia zasilania w energię elektryczną do tłoczni a także jej przyszłej eksploatacji, tj. remontów, konserwacji i modernizacji wraz z prawem wjazdu ze sprzętem na działkę nr 167/10 pasem gruntu szerokości 5 metrów i długości 67 metrów od ul. Tulipanów na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Spółki z o.o.

2. Bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 167/10 zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00046553/9 pasem gruntu o szerokości 6 metrów na całej długości służebności w celu poprowadzenia na niej robót w zakresie budowy sieci wodociągowej a także jej przyszłej eksploatacji, tj. remontów, konserwacji i modernizacji na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie Spółki z o.o.

3. Bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości zapisanej w KW KA1M/00027575/0 w skład której wchodzi działka gruntu nr 166/10, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu po działce nr 167/10 pasem gruntu szerokości ok. 5 m wiodącym środkiem działki 167/10, począwszy od zachodniej granicy działki 166/10 w linii prostej do lasu oraz północną granicą działki nr 167/10 do drogi publicznej ulicy Zgody, w celu umożliwienia właścicielom nieruchomości władnącej dostępu do drogi publicznej ulicy Zgody.

4. Bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości zapisanej w KW KA1M/00037203/5 w skład której wchodzą między innymi działki gruntu nr 44/9 i 162/10, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu po działce nr 167/10 pasem gruntu szerokości ok. 5 m wiodącym środkiem działki 167/10, począwszy od zachodniej granicy działki 166/10 w linii prostej do lasu oraz północną granicą działki nr 167/10 do drogi publicznej ulicy Zgody, w celu umożliwienia właścicielom nieruchomości władnącej dostępu do drogi publicznej ulicy Zgody.       

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 r. określona jest symbolami: 

dla działki 167/10

48MNU¦tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy,
49MN¦tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),
K26D¦projektowana droga dojazdowa (w części adaptowane istniejące odcinki), szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

 

dla działki 41/10

48MNU¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy, 

dla działki 59/8

46ZE¦tereny zieleni łęgowej, pastwiska, bez możliwości zabudowy,
48MNU¦tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.
Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Cena wywoławcza 

 Cena wywoławcza nieruchomości 3 800 000 zł.

Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta. 

Termin i  miejsce przetargu 

Przetarg odbędzie się 14 marca 2016 r.  roku o godz. 14:00 w Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 380. 000 zł do dnia 8 marca 2016 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów

w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg ¦ zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu ¦ zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
¦ pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z  innych dokumentów,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją,

Dodatkowe informacje:

¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014,  poz. 1380).
¦  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.
¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).
¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2015, poz. 982 ze zmianami) upłynął w dniu 4.01.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 561 lub (32) 3248  566, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu