Burmistrz Mikołowa

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek stanowiących własność Gminy Mikołów, położonych w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, obręb Mikołów, karta mapy 6, zapisanych w księdze wieczystej KA1M/000048242/0 oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 625 jako użytek RIVb. Działki są własnością Gminy Mikołów.

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1345/206

0,1444 ha

108.000 zł

10.800 zł

1413/206

0,1228 ha

  92.000 zł

  9.200 zł

Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie  o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Przetargi na sprzedaż działek, zakończone wynikiem negatywnym, przeprowadzono: pierwszy 24 kwietnia 2015 r., drugi 3 sierpnia 2015 r., trzeci  5 października 2015 r., czwarty 7 grudnia 2015 r.

Opis działek

Działki położone są w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, w dzielnicy Gniotek. Gniotek położony jest we wschodniej części Mikołowa. Gniotek leży na zachód od ul. Krakowskiej, która stanowi fragment drogi krajowej nr 44. Dzielnica ma charakter podmiejski. Zabudowę stanowią w większości budynki jednorodzinne, pochodzące z różnych okresów. Znajdują się również tereny rolne z zabudową siedliskową.

Działka 1345/206 posiada kształt prostokąta. Teren porośnięty chwastami i trawą. Posiada dostęp do drogi publicznej — ul. Na Wzgórzu poprzez wydzieloną działkę gminną  drogową, o nawierzchni gruntowej.

Posiada możliwość uzbrojenia. Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki oraz w poprzek, w stronę południową przebiega sieć gazowa stalowa średniego ciśnienia Fi 300.

Zgodnie ze wskazaniem PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Rozdzielnia Gazu Tychy przy pracach projektowych w obrębie sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości: poziome zgodnie z Dz. U. nr 139 poz. 686 z dnia 7.12.1995 r. ¦ minimalna odległość od gazociągi 1,5 m oraz pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

Działka 1413/206 posiada kształt prostokąta. Teren porośnięty chwastami i trawą. Posiada dostęp do drogi publicznej — ul. Na Wzgórzu poprzez wydzieloną działkę gminną  drogową, o nawierzchni gruntowej. Posiada możliwość uzbrojenia. Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Wzdłuż południowo-wschodniej granicy biegnie linia energetyczna.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Działki są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Gniotek, zatwierdzonego Uchwałą RM Mikołowa Nr XXXII/483/2005 z dnia 22.03.2005

określone są symbolem:

111MNU ¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 10 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11:                            przetarg dla działki nr 1345/206 o godz. 14:00

przetarg dla działki nr 1413/206 o godz. 14:30

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 4 marca 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
¦ pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z  innych dokumentów,
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją,
Dodatkowe informacje:

¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014,  poz. 1380).
¦  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.
¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).
¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2015, poz. 1774 ze zmianami) upłynął w dniu 9.03.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, gospodarka.nieruchomościami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu