BURMISTRZ MIKOŁOWA

ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 2447/52 o powierzchni 0,1089 ha, położonej w Mikołowie przy ul. Jaśminów, obręb Mikołów, zapisanej w jednostce rejestrowej G.630 jako użytek R IVa oraz w księdze wieczystej KA1M/00009867/2 Sądu Rejonowego w Mikołowie. Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Dział III księgi wieczystej zawiera ograniczone prawo rzeczowe drogi opisane bliżej w § 5 umowy notarialnej z dnia 16.10.1912 r. dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości Mikołów wykaz 640.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/464/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. nieruchomość określona jest jako:

10(a)MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Mikołowie. Posiada dostęp do ulicy Jaśminów poprzez wydzieloną działkę gminną. Sąsiedztwo stanowi grunt niezabudowany, w dalszej odległości wolnostojąca, nowa zabudowa jednorodzinna i ulica Bielska (DW nr 928) i Krakowska (DK 44). Działka nr 2447/52 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, kształtu zbliżonego do kwadratu ze ściętym narożem. Jest nieogrodzona, bez śladów uzbrojenia sieciowego na gruncie. Nad nieruchomością w pobliżu zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Teren płaski, porośnięty roślinnością krzaczastą i młodymi drzewami pochodzącymi z samosiewu.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2015, poz. 1774 ze zmianami) upłynął w dniu 9.10.2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. o godz. 10.30 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 12.500,00  zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) do dnia 3 marca 2016 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

-        wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

-        nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

-        odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

-        dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,

-        oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. Z 2014, poz. 1380 ze zmianami).

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032)3248 561 lub 567,

gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu