BURMISTRZ MIKOŁOWA

ogłasza  I  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mikołowie przy  ul. św. Wojciecha 13, składającej się z działki nr 1398/49 o powierzchni 0,0185 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00058161/1  Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G.733 jako użytek B, karta mapy 10, na której usytuowany jest budynek mieszkalno-usługowy.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W budynku znajduje się lokal użytkowy „Solarium”, zlokalizowany na parterze. Lokal użytkowany jest na podstawie umowy najmu lokalu, zawartej na czas nieokreślony  z wynajmującym – Gminą Mikołów, czyli zbywcą. Nowy nabywca wejdzie w prawa wynajmującego (na podstawie art. 678 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Opis nieruchomości zabudowanej:

Nieruchomość stanowi własność Gminy Mikołów. Położona jest w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha 13, stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną, w całości zajęta przez budynek mieszkalno-usługowy w zwartej zabudowie śródmiejskiej.

Budynek wzniesiony około 1910 roku w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 272,51 m2, bez podpiwniczenia o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem częściowo mieszkalnym.

W budynku mieszczą się dwa lokale mieszkalne o powierzchni 80,56 m2  i 32,85 m2 oraz jeden użytkowy o powierzchni 117,45 m2, w którym funkcjonuje punkt usługowy „Solarium” na parterze z bezpośrednim wejściem  z ulicy. Lokale mieszkalne mieszczą się: jeden na piętrze i jeden na poddaszu. Lokale nie są zamieszkałe, opróżnione ze sprzętów codziennego użytku. Obiekt wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną lokalną z odprowadzeniem do osadnika znajdującego się wewnątrz budynku (na terenie lokalu użytkowego), elektryczną, gazową. W lokalach mieszkalnych brak centralnego ogrzewania, które jest realizowane indywidualnie przez poszczególne lokale za pomocą kaflowych pieców węglowych. W lokalu użytkowym wykonany układ instalacji grzewczej niskopojemnościowej z grzejnikami płytowymi stalowymi, konwektorowymi i kotłem elektrycznym.

W lokalu użytkowym, zlokalizowanym na parterze prowadzona jest działalność gospodarcza. Nieruchomość w tej części obciążona jest umową najmu lokalu.

Stan techniczny budynku kwalifikuje się do przeprowadzenia gruntownego remontu. Stan techniczny dachu zarówno konstrukcji jak i pokrycia należy ocenić jako zły. Dachówki rozwarstwiają się powodując liczne miejsca przecieków. Występują również problemy z zawilgoceniem ścian fundamentowych. Na elewacji tynk nakrapiany z zaprawy cementowo wapiennej z miejscowymi zabrudzeniami, ubytkami i spękaniami.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. nieruchomość określona jest symbolem:

120UC – tereny usług centrotwórczych (brutto)

K89D – istniejąca ulica dojazdowa. Szerokość w liniach rozgr. 10 m.

K26L1/2- ulica lokalna do adaptacji. Szerokość w liniach rozgr. 15 m.

W/w działka położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej – pośredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych. Podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania istniejącej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy.

Budynek nr 13 przy ul. św. Wojciecha znajduje się w wykazie obiektów zabytkowych, nie jest wpisany do rejestru zabytków. Odnośnie obiektu zachodzi konieczność uzgadniania wszelkich prac z nim związanych ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2015, poz. 1774 ze zmianami) upłynął w dniu 18.12.2015 r.

Przetarg odbędzie się 29 lutego 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Cena sprzedaży podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do dnia 23 lutego 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr  65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

- wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
- nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

-  dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania  w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku        o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. Z 2014, poz. 1380).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem budynku – Zakładem Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 tel. (32) 32 42 600.

11. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz.1490 ze zmianami).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu,  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16,  tel. (032)3248 561 lub 567, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu