Burmistrz Mikołowa

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołów, położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów, karta mapy 6, składającej się z działek:

nr działki

powierzchnia

nr księgi wieczystej

nr rejestru gruntów

oznaczenie użytku

923/206

0,1820 ha

KA1M/00000495/0

G.861

RV

945/207

0,0149 ha

KA1M/00048242/0

G.625

N

Pierwszy przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, przeprowadzono 1 lutego 2016 r.

Opis nieruchomości

Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu ¦  nr 923/206 i  nr 945/207 o powierzchni 0,1969 ha, tworzących zwarty obszar  o kształcie zbliżonym do prostokąta. Jest niezabudowana i nieogrodzona. Powierzchnia terenu ze spadkiem w kierunku południowo-wschodnim. Teren porośnięty samosiejkami, krzewami, trawą. W poprzek działki przebiega napowietrzna linia energetyczna nn, ułatwiająca podłączenie do sieci wraz z dwoma słupami i latarnią. W granicy działki sieć wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ¦ ulicy Na Wzgórzu. Ulica Na Wzgórzu jest drogą boczną ulicy Krakowskiej, stanowiącej fragment drogi krajowej DK44, posiada nawierzchnię asfaltową. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Działki są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa, określonego dla potrzeb planu jako Gniotek, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXI/483/2005 z 22.03.2005 r. teren na którym położona jest działka określony jest symbolami: 96MNU ¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy, K9D ¦ ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.

Przeznaczenie podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii, rzemiosła, sportu i rekreacji oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000 zł do dnia 1 kwietnia 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,

¦ pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z  innych dokumentów,

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją,

Dodatkowe informacje:

¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014,  poz. 1380).

¦  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2015, poz. 1774) upłynął w dniu 23.11.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 561 lub (32) 3248  566, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu