Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. B. Śmiałego nr działki 2399/25

BURMISTRZ MIKOŁOWA
ogłasza
 I  przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 2399/25 o powierzchni 0,0230 ha, położone w Mikołowie przy ul. Bolesława Śmiałego, obręb Mikołów, zapisanej w jednostce rejestrowej G.634 jako użytek Tr oraz w księdze wieczystej KA1M/00047382/6 Sądu Rejonowego w Mikołowie. Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. teren określony jest jako:

288 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /brutto/
K121 D – istniejąca ulica dojazdowa. Szer. w liniach rozgr. 10m
K35L1/2 – ulica lokalna do adaptacji. Szer. w liniach rozgr. 20m

Ze szczegółowymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego.

Opis nieruchomości:

Działka zlokalizowana jest w Mikołowie, pomiędzy ulicami Bolesława Śmiałego i Gwarków na terenie osiedla zabudowy jednorodzinnej. W dalszej odległości zwarta i luźna zabudowa jednorodzinna, przedszkole, zabudowa wielorodzinna, tereny rekreacyjne i handlowo usługowe. Odległość do centrum – Rynku wynosi około 1300m.

Działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, zagospodarowaną zielenią przydomową  z przyległą do niej działką. Teren ogrodzony z trzech stron o częściowym spadku (skarpa) wzdłuż wschodniej i południowej granicy. Na terenie nieruchomości sieć energetyczna, gazowa, teletechniczna. Teren z bezpośrednim dostępem do ul. Gwarków od północy i ul. Płk. Kiełbasy od wschodu.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2015, poz. 782 ) upłynął w dniu  24.07.2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1 550,00 zł (tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych) do dnia 30 września 2015 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

-  wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
-  nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,
- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. Z 2004, nr 167, poz. 1758 ze zmianami).

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Załączniki

Informacja_o_wyniku_przetargu_2399.25_8aacee.doc (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapka_65a80c.pdf (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-08-28 08:50:13
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2015-08-28 08:50:13
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2015-08-28 08:50:13
Ostatnia zmiana:2015-10-14 09:12:29
Ilość wyświetleń:985

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij