Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 1345/206,1413/206 w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu

Burmistrz Mikołowa

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek stanowiących własność Gminy Mikołów, położonych w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, obręb Mikołów, karta mapy 6, zapisanych w księdze wieczystej KA1M/000048242/0 oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 625 jako użytek RIVb. Działki są własnością Gminy Mikołów.

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1345/206

0,1444 ha

170.000 zł

17.000 zł

1413/206

0,1228 ha

140.000 zł

14.000 zł

Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Pierwszy przetarg na sprzedaż działek przeprowadzono 24 kwietnia 2015 r., drugi przetarg na sprzedaż działek przeprowadzono 3 sierpnia 2015 r.

Opis działek

Działki położone są w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, w dzielnicy Gniotek. Gniotek położony jest we wschodniej części Mikołowa. Gniotek leży na zachód od ul. Krakowskiej, która stanowi fragment drogi krajowej nr 44. Dzielnica ma charakter podmiejski. Zabudowę stanowią w większości budynki jednorodzinne, pochodzące z różnych okresów. Znajdują się również tereny rolne z zabudową siedliskową.

Działka 1345/206 posiada kształt prostokąta. Teren porośnięty chwastami i trawą. Posiada dostęp do drogi publicznej ul. Na Wzgórzu poprzez wydzieloną działkę gminną drogową, o nawierzchni gruntowej.

Posiada możliwość uzbrojenia. Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki oraz w poprzek, w stronę południową przebiega sieć gazowa stalowa średniego ciśnienia Fi 300.

Zgodnie ze wskazaniem PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Rozdzielnia Gazu Tychy przy pracach projektowych w obrębie sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości: poziome zgodnie z Dz. U. nr 139 poz. 686 z dnia 7.12.1995 r. ¦ minimalna odległość od gazociągi 1,5 m oraz pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

Działka 1413/206 posiada kształt prostokąta. Teren porośnięty chwastami i trawą. Posiada dostęp do drogi publicznej ul. Na Wzgórzu poprzez wydzieloną działkę gminną drogową, o nawierzchni gruntowej. Posiada możliwość uzbrojenia. Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Wzdłuż południowo-wschodniej granicy biegnie linia energetyczna.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Działki są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Gniotek, zatwierdzonego Uchwałą RM Mikołowa Nr XXXII/483/2005 z dnia 22.03.2005

określone są symbolem:

111MNU ¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 29 września 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 5 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11: przetarg dla działki nr 1345/206 o godz. 15.15

przetarg dla działki nr 1413/206 o godz. 15.30

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

¦ osoby prawne – pełnomocnictwo upoważniające do udziału w przetargu oraz aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (wydanego 3 miesiące przed przetargiem),

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją,

¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014, poz. 1380).

Dodatkowe informacje:

¦ Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2015, poz. 782 ze zmianami) upłynął w dniu 9.03.2015 r.

 

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załączniki

wyniki_przetargu_11e0e3.pdf (209.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Braterska_1716ea.pdf (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-08-20 14:54:01
Wprowadził do systemu:Mateusz Zbroiński
Data wprowadzenia:2015-08-20 14:54:01
Opublikował:Mateusz Zbroiński
Data publikacji:2015-08-20 14:54:01
Ostatnia zmiana:2015-10-12 10:10:39
Ilość wyświetleń:924

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij