Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1714/6 przy ul. Rybnickiej

Burmistrz Mikołowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 1714/6 o powierzchni 0,0254 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00014010/8 oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 698 jako użytek ŁIV, położonej w Mikołowie przy ul. Rybnickiej, obręb Mikołów, karta mapy 12.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy ul. Rybnickiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Fabryczną. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Rybnickiej.

Działka niezabudowana, płaska, o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego, krótszym bokiem przylegająca do ulicy Rybnickiej. Teren trawiasty z kilkoma drzewami, w części placyk (ziemia i kruszywo).

Sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowo-handlowa, mieszkaniowa i zespół szkół. Lokalizacja na skraju centralnej strefy miasta z dobrym dostępem do głównych dróg przelotowych.

Na terenie nieruchomości brak śladów sieci uzbrojenia poza napowietrzną linią teletechniczną.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).

W Dziale III księgi wieczystej wpisana jest:

¦ Służebność drogi dla każdorazowego właściciela nieruchomości 274 Mikołów. Stosownie do umowy z dnia 13 października 1870 r., przepisano dnia 30 września 1960 r.

¦ Służebność drogi na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości Mikołów wyk. 50, stosownie do umowy z dnia 20 września 1870 r., przepisano dnia 30 września 1960 r.

Obciążenia w dziale III nie dotyczą przedmiotowej działki.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr NR XXIII/380/2008 z dnia 24.06.2008 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa określona jest symbolem:

MN/U 01 ¦ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza, usługi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

K5Z1/2 ¦ odcinek drogi zbiorczej obszarowej, szerokość w liniach rozgraniczających 25 m.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000,- zł.

Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,- zł do dnia 29 września 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 5 października 2015 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11.

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

¦ osoby prawne – pełnomocnictwo upoważniające do udziału w przetargu oraz aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (wydanego 3 miesiące przed przetargiem),

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją,

¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014, poz. 1380).

Dodatkowe informacje:

¦ Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2015, poz. 782) upłynął w dniu 20.08.2015 r.

 

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załączniki

wyniki_przetargu_45ee6d.pdf (205.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ul._Rybnicka_08c1b6.pdf (204.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-08-20 14:48:43
Wprowadził do systemu:Mateusz Zbroiński
Data wprowadzenia:2015-08-20 14:48:43
Opublikował:Mateusz Zbroiński
Data publikacji:2015-08-20 14:48:43
Ostatnia zmiana:2015-10-12 10:03:16
Ilość wyświetleń:959

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij