BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA
PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

1.W budynku przy ul. św. Wojciecha 14, o powierzchni 31,91 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 34,50 zł netto

Wadium w wysokości 3 303,00 zł

2. W budynku przy ul. Stawowej 23/4 (parter), o powierzchni 8,82 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 49,00 zł netto

Wadium w wysokości 1 297,00 zł

3. W budynku przy ul. Stawowej 23/5 (parter), o powierzchni 8,82 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 49,00 zł netto

Wadium w wysokości 1 297,00 zł

 4. W budynku  przy ul. Stawowej 21/18 (parter),  o powierzchni 11,81 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 49,00 zł netto

Wadium w wysokości 1 736,00 zł

 5.Pomieszczenie piwniczne w budynku przy Rynku 14,  o powierzchni 26,21 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,00 zł netto

Wadium w wysokości 393,00 zł

6.  Pomieszczenie piwniczne w budynku na os. Grunwaldzkim 10  o powierzchni 46,50 m2

- sposób użytkowania: działalność handlowa lub usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 5,00 zł netto

Wadium w wysokości 698,00 zł

 Przetargi odbędą się w dniu 4 listopada  2015 roku, kolejno o godz. 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40 i 13.50, w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadia na przetargi na najem lokali użytkowych należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Mikołów, Mikołów, Rynek 16 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042), na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Mikołów w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania Umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Gminę Mikołów, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Mikołów również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.

Przetargi będą prowadzone według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny w Referacie Lokalowym i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 48 447 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku Nr 2 do przywołanego wyżej Zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.

Wyżej wymienione lokale użytkowe będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Lokalowego i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 48 447.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu).

Organizatorem przetargów jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

Każdy z przetargów może zostać odwołany bez podania przyczyny.