Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury nr działek 494/30,493/30, 464/110

Burmistrz Mikołowa

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury, obręb Mikołów, składającej się z działek:

 494/30 o powierzchni 0,2378 ha oraz nr 493/30 o powierzchni 0,0567 ha, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1M/00063468/1 oraz jednostce rejestrowej G.5641 jako użytek Bp,

Działki są własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Mikołów do dnia 4.12.2089 r.

Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości nieruchomości. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2 836,92 zł.

Opłaty wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Opłatę ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

W dziale III księgi wieczystej wpisana jest:

1) służebność drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 340/32 (KW 00051586) bliżej opisana w § 2 umowy ustanowienia służebności drogi z dnia 5 lutego 1996 r. Rep. A 591/86 Kancelarii Notarialnej w Mikołowie oraz

2) służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek nr 452/30, 453/30 o treści § 6 umowy sprzedaży z dnia 9 listopada 2002 r. Rep. A 5640/02 kancelarii Notarialnej w Mikołowie.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

nr 464/110 o powierzchni 0,0098 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KA1M/00026478/3 oraz jednostce rejestrowej G.3832 jako użytek Ba,

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. nieruchomość określona jest jako: 

działki nr 494/30 i 464/110

301UR/P – tereny działalności rzemieślniczej i przemysłu
K6Z1/2 – odcinek drogi zbiorczej obszarowej. Szerokość w liniach rozgraniczających 20m

 

działka nr 493/30

301UR/P - tereny działalności rzemieślniczej i przemysłu
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

podstawowe: obiekty związane z działalnością wytwórczą, przetwórczą, rzemieślniczą i usługową,

dopuszczalne: składy, magazyny, drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcję podstawową.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Mikołowie. Dojazd drogą utwardzoną – ul. Żwirki i Wigury. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się zabudowania przemysłowe.

Nieruchomość płaska, możliwość doprowadzenia mediów, nieogrodzona.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z trzech sąsiadujących działek gruntu, tworzących wspólnie jedną zagospodarowaną całość, stanowiąc utwardzony parking o nawierzchni bitumicznej z pasem zieleni. Wzdłuż południowej granicy niewielki nasyp pokryty zielenią (trawa i drzewa). Na działce nr 493/30 znajduje się rozdzielnia nN. Kształt działki regularny, wydłużony o wymiarach ok. 18 m x ok. 150 m. Przebiegają przez nią sieć kanalizacji deszczowej kd 300 oraz kd 200, kanalizacji sanitarnej ks 300 oraz na ok 15 m sieć wodociągowa w315PE.

Ewentualne budynki należy lokalizować w odległości minimum 3,0 m od istniejącego uzbrojenia wodociągowego a obiekty małej architektury oraz ogrodzenia minimum 1,5 m.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2015, poz. 782) upłynie w dniu 17.08.2015 r.

 Przetarg odbędzie się 10 września 2015 r. o godz. 14.00 w Sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 166 000,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%).

 Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

 Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 16 600,00  zł (szesnaście tysięcy sześćset złotych) do dnia 4 września 2015 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

 Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

 

  • wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
  • nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
  • odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie – ulegnie przepadkowi.

 

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 

  • oryginał dowodu wpłaty wadium
  • dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
  • oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

 

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
6.Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, nr 167, poz. 1758 ze zmianami).
7.Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
10.  Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.
11. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

 

 Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

 Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032)3248 561 lub 567

 Zapraszamy do udziału w przetargu

Załączniki

wyniki_przetargu_658e48.pdf (127kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapka_b797d9.pdf (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-07-31 08:58:41
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2015-07-31 08:58:41
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2015-07-31 08:58:41
Ostatnia zmiana:2015-09-18 09:43:04
Ilość wyświetleń:955

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij