Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej i bpa Bandurskiego

Burmistrz Mikołowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mikołów, położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej i bpa Bandurskiego, obręb Mikołów, o łącznej powierzchni 0,0662 ha, składająca się z działek:

Nr działki

Powierzchnia

Nr rej. gruntów/ użytek

Nr księgi wieczystej

2446/83

0,0232 ha

G.625 Bi

KA1M/00048242/0

2445/83

0,0056 ha

G.625 Bp

KA1M/00048242/0

2448/50

0,0316 ha

G.783 Bi

KA1M/00000363/6

2450/53

0,0058 ha

G.720 Bi

KA1M/00000677/0

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Mikołowie u zbiegu ulic Młyńskiej i Bpa Bandurskiego. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość składa się z czterech działek o nieregularnym kształcie i łącznej powierzchni 0,0662 ha, na których zlokalizowany jest parterowy pawilon handlowy wraz z dojściem o nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych. Do pawilonu doprowadzone są przyłącza: elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Niezabudowaną część działki przecinają sieci uzbrojenia terenu  ?   kanalizacja, wodociąg, sieć telekomunikacyjna, kable energetyczne.

Pawilon handlowy składa się z 17 modułów kiosku typu ARBI oraz jednego skrajnego, niepełnego modułu. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii szkieletu stalowego wypełnionego elementami blokowymi ze styropianu, a w części ze ścianami zewnętrznymi w technologii „Thermomur”. Konstrukcja dachowa drewniana, pokryta papą. Tynk zewnętrzny mineralny w kolorze naturalnym. Budynek wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną oraz elektryczną.

W części pawilonu zajmowanej przez sklep spożywczy, ślusarka okienna stalowa, wykonana indywidualnie, drzwi wejściowe z tworzyw z przeszkleniem, posadzki z płytek gresowych, sufity podwieszane kasetonowe. Na części ścian zaplecza okładziny z płytek ceramicznych, zaplecze sanitarne wyposażone w pomieszczenie WC z umywalką oraz zaplecze socjalne.

W części pawilonu adaptowanej i remontowanej na dwa niezależne lokale użytkowe ściany wyłożone są w części  płytami ceramicznymi i panelami z tworzywa. Lokale posiadają okna i drzwi wejściowe z tworzywa. Każdy lokal posiada zaplecze sanitarne, wyposażone w muszlę ustępową i umywalkę.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Działy III i IV ksiąg wieczystych KA1M/00048242/0 oraz KA1M/00000677/0 wolne są od wpisów.

W Dziale III księgi wieczystej KA1M/00000363/6 wpisano ograniczone prawa związane z inną nieruchomością:

- uprawnienia drogowe dla każdorazowego właściciela nieruchomości Nr 50 Mikołów,

- prawo używania wodociągu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Nr 11 Mikołów,

- prawo używania wodociągu dla właściciela nieruchomości Nr 16 (10) Mikołów,

- prawo wodociągu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Nr 16 (10) Mikołów,

- uprawnienia wodne i prawo wodociągu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Nr 11 Mikołów,oraz ograniczone prawo rzeczowe tj. prawo do wodociągu.

Wszystkie ograniczone prawa przeniesiono do współodpowiedzialności z Tomu XIV wykazu 274 dnia 3 września 1931 r. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Grunt jest wydzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy, zawartej na czas określony do 25 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy, urządzenie drogi dojazdowej z placem manewrowym, rampy wejściowej i punktów oświetleniowych. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 2.003,67 zł, w tym 23% podatku od towarów i usług VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie wraz ze zmianą zarządzenia, określającego wysokość stawek czynszu.

Nieruchomość objęta zamiarem zbycia została zabudowana pawilonem handlowym przez dzierżawcę, na podstawie stosownych pozwoleń tj. budynkami, w których są ulokowane wyremontowane lokale użytkowe (sklep, usługi). Lokale te są obciążone umowami najmu zawartymi na czas określony (10 lat oraz ponad dwóch lat), w które to stosunki prawne wstąpi nabywca nieruchomości, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jako wynajmujący. 

W przypadku zbycia nieruchomości jej nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy, jako wydzierżawiający w miejsce zbywcy (na podstawie przepisu art. 678 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 694 kodeksu cywilnego).


Dzierżawcy gruntu przysługują roszczenia o zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie budynku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla dzielnicy Centrum, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest symbolami: dla działek  2446/83, 2448/50, 2450/53

221MW/MN  ?  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (brutto),dla działki 2445/83

221MW/MN  ?  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (brutto), K31Z1/2   ?   droga zbiorcza obszarowa, szerokość w liniach rozgraniczających 20 m.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Cena wywoławcza nieruchomości 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 608.070 zł, w tym wartość nakładów poniesionych na gruncie przez dzierżawcę wynosi 488.070 zł.

Z wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie wyodrębniona osiągnięta w przetargu cena gruntu.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT, zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. Z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) i według wynikającej z nich stawki podatku VAT.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż  na 3 dni przed upływem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 60.807 zł do dnia 30 lipca 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 3 sierpnia 2015 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16 sala nr 11.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦  osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

¦ osoby prawne – pełnomocnictwo upoważniające do udziału w przetargu oraz aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (wydanego 3 miesiące przed przetargiem),

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014,  poz. 1380).

 

Dodatkowe informacje:

¦  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2014, poz. 518 ze zmianami) upłynął w dniu  5.01.2015 r.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu publikowany jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załączniki

odwolanie_przetargu_be74f5.pdf (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-05-11 15:54:40
Wprowadził do systemu:Redaktor UM Mikołów
Data wprowadzenia:2015-05-11 15:54:40
Opublikował:Redaktor UM Mikołów
Data publikacji:2015-05-11 15:54:40
Ostatnia zmiana:2015-07-08 12:24:32
Ilość wyświetleń:979

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij