Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Na Wzgórzu, nr działek 923/206, 945/207

Burmistrz Mikołowa 

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołów, położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów, karta mapy 6, składającej się z działek: 

nr działki

powierzchnia

nr księgi wieczystej

nr rejestru gruntów

oznaczenie użytku

923/206

0,1820 ha

KA1M/00000495/0

G.861

RV

945/207

0,0149 ha

KA1M/00048242/0

G.625

N

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 19.09.2014 r., drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono  16.01.2015 r., trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 20 marca 2015 r. 

Opis nieruchomości

Nieruchomość o całkowitej powierzchni 0,1969 ha składa się z dwóch działek gruntu ¦ działki nr 923/206 o powierzchni 0,1820 ha i działki nr 945/207 o powierzchni 0,0149 ha. Tworzą zwarty obszar o kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia terenu ze spadkiem w kierunku południowym. Teren porośnięty samosiejkami, krzewami, trawą. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ¦ ulicy Na Wzgórzu oraz dostęp do sieci uzbrojenia terenu. Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Nad środkiem działki nr 923/206 przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ulica Na Wzgórzu jest drogą boczną ulicy Krakowskiej, stanowiącej fragment drogi krajowej DK44, posiada nawierzchnię asfaltową. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane. 

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Działki są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa, określonego dla potrzeb planu jako Gniotek, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXI/483/2005 z 22.03.2005 r. teren na którym położona jest działka określony jest symbolami: 96MNU ¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy, K9D ¦ ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000 zł.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23 %).
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.
Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 18.000 zł do dnia 5 czerwca 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 11 czerwca 2015 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦  osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
¦ osoby prawne – pełnomocnictwo upoważniające do udziału w przetargu oraz aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (wydanego 3 miesiące przed przetargiem),
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją,
¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014,  poz. 1380).

Dodatkowe informacje:

¦  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.
¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).
¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2014, poz. 518 ze zmianami) upłynął w dniu  14.07.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 561 lub (32) 3248  566, bgm1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

MAPKA POGLĄDOWA

Załączniki

5156/923-206_i_945-207,_Na_Wzg%C3%B3rzu_5b629f.pdf (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-04-30 08:35:47
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2015-04-30 08:35:47
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2015-04-30 08:35:47
Ostatnia zmiana:2015-04-30 08:35:48
Ilość wyświetleń:933

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij