Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Publiczny przetarg ustny na sprzedaż działki nr 2933/12 przy ul. Stolarskiej w Mikołowie.

Burmistrz Mikołowa 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 2933/12 o powierzchni 0,0616 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00048556/4 oraz jednostce rejestrowej G. 801 jako użytek B, położonej w Mikołowie przy ul. Stolarskiej. Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Opis nieruchomości 

Działka zlokalizowana jest w Mikołowie, w kierunku północnym od ul. Żwirki i Wigury, jednej z głównych ulic Mikołowa. Przebiega od centrum miasta w kierunku zachodnim. W otoczeniu znajduje się zabudowa przemysłowo-usługowa oraz zabudowa mieszkaniowa.

Działka posiada kształt wydłużonego trapezu, zlokalizowana jest u zbiegu ul. Stolarskiej i ul. Fabrycznej, pomiędzy pasem drogowym ul. Stolarskiej a torem kolejowym. Teren działki w części porośnięty jest trawą, a w części przez działkę przebiega ścieżka asfaltowa. Na działce rośnie robinia. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia  terenu: 2 kable telefoniczne t i tA, nieczynna sieć c.o., przez narożnik działki — we wschodniej jej części — przebiega sieć energetyczna oraz sieć kanalizacyjna.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa  zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. określona jest symbolami: 19(d)MN/MW ¦  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (brutto), 316KK ¦ tereny komunikacji kolejowej, K62D ¦ istniejąca ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 10m.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Cena wywoławcza nieruchomości 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23 %).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.200 zł do dnia 13 kwietnia 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, sala nr 11.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦  osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

¦ osoby prawne – pełnomocnictwo upoważniające do udziału w przetargu oraz aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (wydanego 3 miesiące przed przetargiem),

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją,

¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014,  poz. 1380).

Dodatkowe informacje:

¦  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2014, poz. 518 ze zmianami) upłynął w dniu 6.03.2015 r.

 

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 561 lub (32) 3248  566, bgm1@mikolow.eu 

Zapraszamy do udziału w przetargu

 

Załączniki

rozstrzygniecie_przetargu_2ab8a1.pdf (119.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapka_b5617c.pdf (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-03-12 12:07:41
Wprowadził do systemu:Redaktor Urząd Miasta Mikołów
Data wprowadzenia:2015-03-12 12:07:41
Opublikował:Redaktor Urząd Miasta Mikołów
Data publikacji:2015-03-12 12:07:41
Ostatnia zmiana:2015-04-24 09:27:48
Ilość wyświetleń:882

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij