Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 3080/106 przy ul. Żwirki i Wigury

Burmistrz Mikołowa

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 3080/106 o powierzchni 0,3822 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej G.653 jako użytek Ba oraz w księdze wieczystej KA1M/00055950/8, karta mapy 12, położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury, obręb Mikołów. Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 9.01.2015 r.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury, przebiegającej od centrum miasta w kierunku zachodnim. W początkowym jej odcinku znajduje się budynek  starostwa powiatowego oraz zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Wzdłuż zachodniego odcinka zlokalizowane są tereny niezabudowane. W otoczeniu działki znajduje się zabudowa przemysłowo-usługowa oraz tereny niezabudowane. Działka posiada nieregularny kształt. Od strony północnej przylega do ogrodzenia sąsiedniej nieruchomości zabudowanej obiektami przemysłowymi. Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Żwirki i Wigury przez działki gminne nr 2441/66, 2908/107, 3075/106, utwardzone prefabrykowanymi płytami betonowymi. Posiada dostęp do sieci uzbrojenia. Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum:

- zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. część działki określona jest symbolem:

301UR/P ? tereny działalności rzemieślniczej i przemysłu,

- zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLIX/999/2010 z dnia 31.08.2010 r. część działki określona jest symbolem:

1UR/PS ? tereny usług rzemiosła, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 382.200 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.
Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 38.220 zł do dnia 16 marca 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,
¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 20 marca 2015 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16 sala nr 11.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

¦ Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
¦ Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.
¦ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦  osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
¦ osoby prawne – pełnomocnictwo upoważniające do udziału w przetargu oraz aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (wydanego 3 miesiące przed przetargiem),
¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją,
¦ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
¦ Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014,  poz. 1380).

Dodatkowe informacje:

¦  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
¦ Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.
¦ Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).
¦ Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
¦ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2014, poz. 518 ze zmianami) upłynął w dniu  17.09.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 561 lub (32) 3248  566, bgm1@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

MAPKA poglądowa

Załączniki

rozstrzygniecie_399f2c.pdf (115.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-01-30 08:42:16
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2015-01-30 08:42:16
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2015-01-30 08:42:16
Ostatnia zmiana:2015-04-03 11:25:54
Ilość wyświetleń:1022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij