Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 168/109 przy ul. Fitelberga

BURMISTRZ MIKOŁOWA

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 1688/109 o powierzchni 0,1379 ha, położonej w Mikołowie przy ul. G. Fitelberga, obręb Mokre, zapisanej w jednostce rejestrowej G.409 jako użytek Bi oraz w księdze wieczystej KA1M/00058994/9 Sądu Rejonowego w Mikołowie. Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku teren określony jest jako:

6RU  ?  tereny obsługi rolnictwa.

Przeznaczenie podstawowe: obiekty usług handlu i rzemiosła, obsługi rolnictwa – adaptacja istniejącego zainwestowania.

Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obsługujące funkcje podstawową.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość o kształcie prostokąta. Posiada bezpośredni dostęp do drogi oraz dostęp do sieci uzbrojenia terenu w postaci kanalizacji, wodociągu oraz sieci energetycznej. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2014, poz. 518 ze zmianami) upłynął w dniu 19.09.2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 1330 w sali na 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 137 900 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset  złotych).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku vat wynosi 23%).

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości  13 790 zł (trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) do dnia 6 marca 2015 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od     dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie      przepadkowi.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm1@mikolow.eu

Wydzierżawienie terenu nastąpi w drodze bezprzetargowej, po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów na okres 21 dni oraz zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www. mikolow.eu (ogłoszenia Urzędu, ogłoszenia).

Załączniki

mapka_f36d2a.pdf (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-01-22 13:08:39
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2015-01-22 13:08:39
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2015-01-22 13:08:39
Ostatnia zmiana:2015-01-22 13:08:39
Ilość wyświetleń:927

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij