Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 2387/250 o pow. 0,0129 ha.

Burmistrz Mikołowa

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki nr 2387/25 o powierzchni 0,0129 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00047382/6 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 634 jako użytek „B”.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

            W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXIX/437/2004 z 28.12.2004 r. określona jest symbolem:

237MN ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto).

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Opis działki

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy ul. Bolesława Śmiałego w strefie śródmiejskiej Mikołowa.

Ulica Bolesława Śmiałego jest drogą o lokalnym natężeniu ruchu samochodowego o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem. Działka o kształcie zbliżonym do wąskiego wydłużonego trapezu, ogrodzona, niezabudowana. Ze względu na wielkość i kształt samodzielnie nie nadaje się do zabudowy. Uzbrojenie terenu w zasięgu działki: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Otoczenie nieruchomości stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne.

W zachodniej części działki znajduje się przyłącze energetyczne.

Grunt dzierżawiony jest na podstawie umowy dzierżawy, zawartej na czas nieokreślony. z wydzierżawiającym ¦ Gminą Mikołów, czyli zbywcą.

W przypadku zbycia nieruchomości jej nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy, jako dzierżawca, w miejsce zbywcy (na podstawie przepisu art. 678 § 1 kodeksu cywilnego).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 28.03.2013 r.

Przetarg odbędzie się 24 maja 2013 r. o godz. 14:45 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

 

1. Cena wywoławcza nieruchomości 15.000 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 % i podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1.500 zł do dnia 20 maja 2013 na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów

w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

¦ wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia,

¦ nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

¦ odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ¦ ulegnie przepadkowi.

3. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

¦ oryginał dowodu wpłaty wadium,

¦ dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych ¦ aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

¦ oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem i warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winni przedstawić pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

6. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zmianami).

7. Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

10. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248 561.

Metadane

Data utworzenia:2013-04-11 10:21:36
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2013-04-11 10:21:36
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2013-04-11 10:21:36
Ostatnia zmiana:2013-04-11 10:28:28
Ilość wyświetleń:947

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij